Бахчискарайський Историко-Археологичний Музей 1975Багато цйкачвих туристських стежок прослалося по кримськйй землй. Одна 3 них веде до стародавнього, ехованого серед високих гйр Бахчисарая. Тут, у колишнйй столицй кримсько-татарських ханйв, йсторйя зберегла видатнй пам’ятники середньовйччя. Це передусйм знаменитий ханський палац з його Соколиного баштою, мечеттю й йншими спорудами. В який би куточок палацу ви не потрапили, всюди вашу увагу прикують” витонченй, прекраснй «гворйння зодчих-росййських, укратнських, йталййських, йранських‘ 1 турецьких майстрйв. Творйння, що викликали захоплений подив О. Пушкйна 1 О. Грибоедова, Л. Толстого 1 М. Горького, Лесй УкраТнки 1 М. Коцюбинського, йнших видатних людей, якй в рйзний час побували в цьому храмй мистецтва.

Перебуваючи в Бахчисарат, ви побачите також залишки 14 печерних мйст, оглянете Успенський печерний монастир‚ замок Тепе-Кермен й йншй середньовйчнй памятники.

Експонати Бахчисарайського йсторико-археологйчного музею, розмйщеного в колишньому ханському палацй, розповйдають про середньовйчну давнину, про кривавй ханськй походи в сусйднй землй, про визволення краю вйд татарського поневолення.
Вони знайомлять вйдвйдувачйв 3 революцййним минулим кримськоТ землй, 3 подвигами героТв ВйтчизняноТ вййни, якй звйльняли мйсто вйд фашистських загарбникйв.

Нинй Бахчисарай -.прекрасно забудований, багатолюдний районний центр, де кипить велике трудове ‚ життя.