S Prazdnikom – С праздником!

prazdnikom_1961_960

S Prazdnikom – С праздником!
1961