,

Trakai – Тракай 1962

VALSTYBINĖ
POLITINĖS IR MOKSLINĖS LITERATUROS LEIDYKLA

Redaktorius Ar. Mcdom’s
Dailininkas R.Saliamoras
Techn. redaktorius C. Vyšomirskis
LV 08350. Leidinio Nr. 6941. Tiražas?) 000 egz. Kaina 30 kp.
Valst. K. Poželos v. sp. Kaune, Puškino 11. Užsak. Nr. 585.

Госполитнаучиздат Ант. ССР. 1962 г.