,

Минску 900 лет – Minsk counts 900 years – 1967

Минску-900 лет. 3a свою историю он пережил немало драматически-х событий: город горел. не раз
его ров’няли с землей, уничтожали враги. Но Минск упорно отстраивался, расширялся.

В октябре 1917-года в минске установлена Советская власть. Город пробудился. стал набираться сил. Но скова ло белорусской зсмле пронеслась волна олустошений, В годы гитлеровской оккупации Минск стал настоящим фронтом: в нем действовали лодлольщики, партиваны. Отступая, фашисты покинули ложарища, нагромоисдения щебенки. За дело взялись строители.
Из руин поднялась белорусская

Minsk counts 900 years. During its history the city lived through many an event-more than once it had been set fire to. ruined and destroyed by the enemies.

Despite that. Minsk was resolutely reconstructed, and extended wide. In November l9l7, Soviet Power was proclaimed in Minsk. The city got wings. it began accumulating strength. And again a wave of desolation swept across the Byelorussian land. During the years of the hitlerites occupation Minsk became a real fighting frontmembers of underground organisations and partizans acted in the city. When retreating. the fascists left behind
ruins, heaps of rubble. Builders got to work. The Byelorussian Capital has risen from the ashes.
In fact. a new city appeared-young, beautiful, merry.

 

Мінску-900 год. За сваю гісторыю ён перажыў ня мала драматычных падзей: горад неаднойчы гарэў.
колькі разоў яго руйнавалі, знішчалі ворагі. Але Мінск упарта адбудоўваўся, пашыраўся.
У кастрычніку 1917 года. ў Мінску ўстаноўлена Савецкая ўлада. Горад акрылеў, пачаў набірацца сіл.
І зноў па беларускай зямлі лранеслася хваля спусташэнняў. У гады гітлераўскай акупацыі Мінск стаў сапраўд
“ным фронтам: у ім дзейнічалі падпольшчыкі, партызаны. Адступаючы, фашысты пакінулі руіны, горы каменнага друзу. За працу ўзяліся будаўнікі.

АЗ папялішчаў паўстала. беларуская сталіца. Па сутна С сці вырас новы горад- малады, прыгожы, радасны.

Мастак Г. Г р а к.
Фота “А. і М. А н а н ь і н ы х.
Мастацкі радактар А. Я р\мен а 9.
Падп. да друку 18/1\/ 1967 г.
Т. 55000 экз. Глыбокі друк. З.- 223.
Друкарня вылавсцтва «Звязда», Мінск.