,

Донецк – Donetsk – 1979

Так уж повелось. что. когда мы вспоминаем донбасс и его славную столицу – донецк. в воображении прежде всего возникают копры и терриконы, длинные эшелоны с каиенным углем. идущие во все концы нашей страны.

Это вполне закоиоиерно и естественно. После Октябрьской революции Донецкий край приобрел славу Всесоюзной кочегаркн. Он сыграл огромную роль в осуществлении планов социалистической индустриализации страны.

С особой заботой относился к нуждам горняцкого края В. И. Ленин. Здесь впервые вместо обушка применили отбойный молоток. ком. байн и другие механизмы. облегчившие ТРУД шахтеров. сделавшие его высокопроизводительным. в
этом краю зародилось и триумфально разнеслось по стране легендарное стахановское движение.

Однако донецк не только горад угля. Он навестен также как город чугуна и сверхтвердых сталей. современнейших прокатных станов. большой химии и точной аппаратуры. Здесь действуют десятки высоконощиых заводов и фабрик.

Старожилы помнят дореволюционную Юзовку с ее ‹собачевкаин» – лачугамн. вркоторых жили рабочие. На ее месте вырос нынец’яний донецкпрекрасный современный горОд. Вызывают восхищение широкие магистрали аеленотканных улиц.
чудесные бульвары и площади шахтерской столицы.

Горднтсн Донецк новостройкамн – вы. соко взнетнулнсь в небесную голубизну его жилые районы. продуманно спланированные с учетом запросов как взрослых, так и самых наленькнх жнтелей. Тут и привлекательно тенистые сквсёш, и
площадки для игр. и серебристые фонтаны. раннего лета до поздней осени в городе багряно. бсло. радужно цветут розы. Их здесь насчитывается свыше миллиона кустов – по одному на каждого жителя.

Донецк – один из крупнейших культурных центров республики. Ежедневно приглашают к себе посетителей его театры. филармония, гостеприимно открывают свои двери цирк. десятки прекрасно оборудованных дворцов ндомов культуры. бнбшнотек.

Все больше внимания привлекает н донецк научно-просветнтельный с его известным филиалом АН УССР. десятками научнонсследовательскнх институтов. вузов. техникумов. школ. донецк. сеюдняшннкн снпвола’нн которого. кроне угля и
металла. стали книга и цветок.

[hr]

Так уже довелося. що, коли ми згадуепо доибас і його славну столицю – донецьк. в уяві псредусін постають копри і терикони. довгі ешелони ”а кан’яиии вугілляи. які йдуть у всі кінці нашоя краіни.

То цілком закономірно і природно. Після Жовт. невої революції донецький край набув слави Всесоюзної кочегарии. Він відіграв велику роль у здійсненні планів соціалістичної індустріалізації краіни.

З особливим. піклуванням ставився до потреб гірничою каппа В. І. Ленін. Тут уперше замість о ушка застосували відбійний молоток. комбайн та інші механізми. які полегшили працю шахтарів. зробили її вноокопродуктивною. В цьому краї зародився і тріупгэальио полинув країною легенда ний стахановськи рух.

Але деэнецьк не тільки иісто вугілля. Він відомий також як місто чавуну і надніцннх сталей. найсучасніших прокатних станів. великої хініі і точної апаратури. Тут працюють десятки високо. потужних заводів’і фабрик.

Старожили пам’ятають дореволюціііну Юзівнг з її «собачівками» – калупамп, в яких жили ро ітннки. На її місці виріс нинішній донецьк – прекрасне сучасне місто. Викликають захоплення шнрокі магістралі зеленотнаннх вулиць, чудові бульпічи і площі шахтарської столиці.

ншаеться донецьк новобудовами – внсоно зметиулнсь у небесну блакнть його. житлові ранони. вдумливо сплановані з урахуванням запитів як дорослих. так і найменших мешканців. Тут і приваблнво тінисті сквери. :: ігрові майданчики. і
сріблясті фонтани. З ранньою літа до пізньої осені в місті багряно. біло. рожево буяють троянди. Іх тут нараховується понад мільйон кущів- по одному на кожного жителя!

донецьк – один з найбільших культурних центрів республіки. Щодня запрошують до себе відвідувачів його театри. ілармонія. гостинно відкриоають свої двері цирк. десятки прекрасно обладнаннх палаців і будинків культури. бібліотек.

Усе більше уваги привертає й донецьк науково“освітній з його відомим філіалом АН УРСР. де. сяткамн наукоюдослідпнх інститутів, вузів. технікумів. шкіл. донецьк. сьогоциішніми символами якого. окрім вугілля і металу. є книга ! квітка.

[hr]

У комплекті 10 листівок. Шиа 36 коп.
Художник М. Оиельченко.

Художній редактор А. Радченко.
Упорядник В. О’апшко.

Автор текст 0. оценка.

«Радянська Украіна». Катя.

Ф 1170]. 3. 0958. Т. 126.000.
Пересиланто поштою у відкриюиу внгляді
листики не підлягають.

2124211.

загвэ-юз

дышит-79 5′ 79