Posts

Мингечаур — один из самых молодых городов Азербайджанской ССР.
Он вырос на берегах Куры, где в 1945 году началось строительство гидро-
энергетического комплекса. Творческий труд советских людей неузнаваемо
пресбразил эти места: перегородила Куру высочайшая в мире земляная пло-
тина намывного типа, широко раскинулось рукотворное Мингечаурское море,
поднялось здание ГЭС, оделась в зеленый наряд набережная Куры, выросли
красивые дома, площади, улицы, проспекты, поднялись корпуса промышлен-
ных предприятий.

В наши дни Мингечаур продолжает расти, совершенствуется городское
хозяйство, нарашиваются темпы промышленного производства.

Знаменательно, что в молодом городе есть свой драматический театр,
историко-краеведческий музей. В районе Мингечаура находится крупнейший
в Закавказье археологический комплекс (4 поселения и 3 больших могильника).

Мингечаур с его зелеными улицами, площадями, бульварами, набережная
Куры, Мингечаурское взморье, горы — все это снискало популярность у ту-
ристов. На берегу водохранилища находится турбаза.

Добро пожаловать в Мингечаур!

За справками о туристских маршрутах обращайтесь в Азербайджанский республиканский
совет по туризму м экскурсиям, Адрес: 370 904, Баку, ул. Сабира, 7. Телефоны: 92-78-63; 92-78-75

Центральное рекламно-информационное бюро «Турист» Москва — 1977
Автор текста М. Садыхов. Художник К. Солнцева. Редактор Т. Курьянова. Худ. редактор М. Воло-
шин. Техн. редактор Ю. Иванов. Корректор Е. Сафронова

Л-45586, Подписано к печати 10/11 1977 г, Тираж 25000 экз. Цена 68 коп. Заказ М№ 1256,
Изд, № КО-1159

По заказу Азербайджанского республиканского совета по туризму и экскирсиям.
Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров
РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской об-
ласти, ул. им, Тевосяна, 25

В комплекте 12 открыток:

Проспект мира
Туристы на Боздаге
Памятник «Мир и труд»
Государственный театр драмы имени М. Давудовой
Железнодорожный мост
Набережная имени Мехти
Гусейн-Заде
Мингечаурская туристская база
На Мингечаурском взморье
Автовокзал
Площадь Ленина
Мингечаурская ГЭС
Набережная Куры

Через десяток літ буде два віки відтош, як на березі тихої Лугані при ливарному заводі виникло селище. На початку “80-их років минулого століття, об’єднавшись з поселенням Кам’яний Брід, воно дістало статус міста. і при народженні, і в наші дні його обличчя визначають риси, які дозволяють говорити про нього як про місто в робочій спецівці.

Десятки заводських труб, громаддя виробничих корпусів, тисячі й тисячі людей, що вливаються у прохідні підприємств, а по закінченні зміни розтікаються по оновлених, забудованих висотними спорудами зелених вулицях і площах, де снують автобуси, тролейбуси, трамваї,-д таким постає сучасний Ворошиловград. І живе тут нар0д, гордифй усвідомленням своєї причетності до великої армії труда – робітничого класу Країни Рад..

У пролетарському Луганську, як довго називалося місто, на початку нинішнього століття утворилися марксистські гуртки. Революцію 1905-1907 рр. його жителі ознаменували масовими виступами проти царизму. Тоді ж тут виникла і активно діяла Рада робітничих депутатів -одна з перших у Росії. Мужня боротьба трудящих Луганська, керована більшовиками і високо оцінена В. І. Леніним, не припинялася ні на хвилину,. Вже на другий день після переможного штурму Зимового Радянську владу було проголошено і в Луганську. Надійною опорою її стало місто під час громадянської війни, так само міцно тримали в руках зброю гор0дяни і в період Великої Вітчизняної. Самовіддано відроджували вони 3 руїн визволений від гітлерівців Ворошиловград.

Недавно вся країна відзначила 50-річчя стахановського руху.

Доречно тому згадати, що прославлений гірник встановив рекорд на цій шахтарській землі, що на т0дішньому Луганському паровозобудівному заведі – нині головному підприємстві виробничого об’єднання «Ворошиловградтепловоз» – нар0дився почин, що передував трудовому педвигу Стаханова і був підхоплений усією країною: «П’ятирічку – за чотири роки!».

Ворошиловград є Одним з найбільших індустріальних центрів СРСР. Крім тепловозів, він випускає техніку для вугільної промисловості і колінчасті вали, сталеві труби й автомобільні клапани, сукно й трикотаж, взуття і цукерки. До міських околиць підійшли шахти.

3 індустрією, її потребами пов’язана діяльність місцевих наукових і проектних установ. У співдружності з виробничниками їх колективи вирішують актуальні завдання науково-технічного прогресу.. До практичної) роботи все активніше підключаються учені машинобудівного, сільськогосподарського, медичного, педагогічного інститутів. Значний і культурний потенціал Ворошиловграда, де функціонують український музичнопдраматичний, російський драматичний театри та театр ляльок, філармоня, цирк, краєзнавчий, художній музеї, музей К. Є. Ворошилов ва, Палаци культури, десятки бібліотек, спортивні обєкти. Діє обласна організація Спілки письменників України, правління якої знаходиться, до речі, в будинку, де жив місцевий ур0дженець, відомий російський
лексикограф і літератор В. І. Даль.

Заслуги міста перед країною гідно відзначені Батьківщиною. Його нагор0джено орденами Червоного Прапора і Жовтневої Революції.

ПЕРЕЛІК ЛИСТІВОК

Пам’ятник В. І. Леніну. Будинок видавництва «Ворошиловградська правда».
Площа Ворошилова. Пам’ятник К. Є. Ворошилову.
Меморіал «Гостра Мотила».
Памятний знак на честь льотчиків. Меморіал на честь героїв революції і громадян-
ської війни.
Будинок краєзнавчого музею. Памятник залізничникаи.
Монумент «Трудівникові Луганщини». Вулиця Коцюбинського.
Погруддя О. Г. Моп0дчого. Куточок скверу.
Пам’ятник «Слава труду». Вид на вулиці Радянську і Оборонну.
Висотнии будинок на 13..й лінії. Пам’ятник паровозобудівникам міста.
Площа Героїв Великої Вітчизняної війни.
Готель «Турист».
Муздрамтеатр. Памятник В. І. Далю.
Будинок звязку. Станція техобслуговУвання.
Автовокзал.
Фонтани на вул. Коцюбинського. Залізничний вокзал.
Ресторан «Перник». Критий ринок.
Універмаг «Росія».

Га обкладинці: вул. Коцюбинського (1 стор.); у парку ім. 1 Травня, 13-а лінія
4 стор.

Через десяток лет будет двавека с той поры, как на берегу тихой Лугани при литейном зав0де возник поселок. В начале 80-х г0дов прошлого столетия, объединившись с поселением Каменный Бред, он получил статус гор0да. И при рождении, и в наши дни его облик определяют черты, которые позволяют говорить о нем как о городе в рабочей спецовке.

Десятки заведских труб, громады производственных корпусов, тысячи и тысячи пиодей‚ впивающиеся в проходные предприятий, а по окончании смены растекающиеся по обновленным, астроенным
высотными зданиями зеленым улицам и площадям, где снуют автобусы, троллейбусы, трамваи,…- таким предстает современный Ворошиловград. И живет здесь нар0д‚ гордый сознанием своей причастности к великой армии труда – рабочему классу Страны Советов.

В пролетарском Луганске, как долго назывался город, в начале нынешнего столетия образовались марксистские кружки. Революцию 1905-4907 гг. его жители ознаменовали массовыми выступлениями против царизма. Тогда же здесь был создан иактивно действовал Совет рабочих депутатов -один из первых в России. Мужественная борьба трудящихся Луганска, ведомых большевиками и высоко оцененная В. И. Лениным, не прекращалась ни на минуту. Уже на второй день после победного штурма Зимнего Советская власть была провозглашена ив Луганске. Надежной опорой ее стал город во времена гражданской войны, так же крепко держали в руках оружие горожане и в пери0д  Великой Отечественной. Самоотверженно возрождали они из руин
освобожденный от гитлеровцев Ворошиловград.

Недавно вся страна отметила 50-летие стахановского движения.

Уместно поэтому вспомнить, что Прославленный горняк установил рекорд на этой шахтерской земле, что на тогдашнем Луганском паровозостроительном заведем-ныне головном предприятии производственного объединения «Ворошиловградтепловоз»-родился почин, предшествовавший трудовому подвигу Стаханова и псдхваченный всей страной: «Пятилетку -» в четыре года!».

Ворошиловград является одним из крупнейших индустриальных центров СССР. Помимо тепловозов, он выпускает технику для угольной промышленности и коленчатые валы, стальные трубы и автомобильные клапаны, сукно и трикотаж, обувь и конфеты. К гор0дским окраинам подошли шахты.

С индустрией, ее нуждами связана деятельность местных научных и проектных учреждений. В ссдружестве с произведственниками их коллективы решают актуальные задачи научно-технического прогресса. К практической работе все активнее подключаются ученые машиностроительного, сельскохозяйственного, медицинского, педагогического институтов. Значителен и культурный потенциал Ворошиловграда, где функционируют украинский музыкально-“драма…ческий, русский драматический театры и театр кукол, филармония, цирк, краеведческий, художественный музеи, музей К. Е. Ворошилова, Дворцы культуры, десятки библиотек, спортивные объекты. Действует областная организация Союза писателей Украины, правление которой размещается, кстати, в здании, где жил местный уроженец, известный русский лексикограф и литератор В. И. Даль.

Заслуги города перед страной по достоинству отмечены Р0диной. Он
награжден орденами Красного Знамени и Октябрьской Революции.

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОТКРЫТФК

Памятник В. И. Ленину. Здание издательства «Ворошиловградская правда»…
Площадь Ворошилова. Памятник К. Е. Ворошилову.
Мемориал «Острая Могила».
Памятный знак в честь летчиков. Мемориал в честь героев революции и гражданской войны.
Здание краеведческого музея. Памятник железнодорожникам.
Монумент «Труженику Луганщины». Улица Коцюбинского.
Бюст А. И. Молодчего. Уголок сквера.
Памятник «Слава труду». Вид на улицы Советскую и Оборонную.
Высотный дом на 13-й линии. Памятник паровозостроителям города.
Площадь Героев Великой Отечественной войны.
Гостиница «Турист».
Муздрамтеатр. Памятник В. И. Далю.
Дом связи. Станция техобслуживания.
Автовокзал.
Фонтаны на ул. Коцюбинского. Железнодорожный вокзал.
Ресторан «Перник». Крытый рынок.
Универмаг «Россия»
На обложке: ул. Коцюбинского (1 стр.); в парке им. 1 Мая, 13-я линия (4 стр.).

 

Фото Б. Коробейникова. «Ворошиловград». Комплект із 17 кольорових листівок. Автор тексту Г. Рудь. © Редакція українсь-
ких календарів і художніх листівок. Київ. 1986. «Радянська Україна». Тираж 131000 комплектів. Зам. 04938. Ордена
Леніна комбінат друку ВИДавництва «Радянська Україна». Ціна 94 к. БФ 11453.
Фото Б. Коробейникова. Художественное оформление обложки Т. Лукомской. «Ворошиловград». Автор текста Г. Рудь.
Составитель А. Радченко. Комплект из 17 цветных открыток (на украинском и русском языках). Редакция украинских календа-
рей и художественных открыток. «Радянська Україна».

в Ш 40 -. 86

М227(04) – 86
ВІДСИЛАТИ ПОШТОЮ ТІЛЬКИ У КОНВЕРТІ

Вы бывали в Каневе? На этот вопрос утвердительно ответят сегОдня тысячи и тысячи наших современников. Ежедневно они прокладывают сюда дороги. тропы и тролинки из близких и далеких краев. потому что особая и завидная биография у этого города. Страница за страницей она поведет вас вдоль веков. в пучину борьбы украинского нарола против угнетателей. увлечет примерами пламенного патриотизма и героизма.

Много здесь памятных мест. У подножья Княжьей горы поклонитесь памяти украинского советского археолога. этнографа, основателя музейного дела на Украине Н. Ф. Биляшевского. Посетите Мемориальный парк. При входе в него вы непременно остановитесь перед светлым сооружением из стекла и бетона. Это библиотекамузей А. п. Гайдара, который с оружием в руках боролся с гитлеровцами в составе партизанского отряда в каневских лесах. На отвесной круче похоронен писательвоин, скошенный вражеской пулей.

Но все время в этом путешествии мыслями и сердцем вы будете стремиться на Тарасову гору, что так высоко вознеслась над Славутой. Отсюда увидите «лани широкополі, 1 дніпро. і кручі». Пройдетесь залами мемориального музея Великого Кобзаря и буцто перечитаете книгу его подвижнической жизни. И уже потом. когда будете ходить уютными улицами, скверамш и парками старинного и такого помолодевшего под звездой Октября города, когда будете знакомиться с его счастливым сегодняшним днем. не оставит вас ни на минуту взволнованная и высокая мечта поэта о светлом дне его матери-Украины.

Ее прекрасное, совершенное` воплощение вы будете отмечать на каждом шагу. Со склонов днепровой горы взгляду откроется грандиозная панорама Каневской ГЭС. Невдалеке. под горой Московкой. поднялся многоэтажный городок. В нем счастливо поселились хозяева электростанции. которая дала жизнь заводам и фабрикам. привела в движение сложные машины окрестных колхозов.

Это она. высокая мечта Тараса. ожнла в белокаменных сооружениях. которые так празднично украшают центр города. площадъ Ленина. – дома культуры. гостиницы «днепр», дома связи, в кварталахсовременных жилищ центральных улиц Ленина, Шевченко, Киевской. в корпусах новых промышленных предприятий. Знаете ли вы. что Канев – город портовый? к берегам рукотворного моря швартуются суда. которые приплывают из далеких и близких краев.

Канев – горад туризма. прекрасное ме, сто для отдыха труцящихся. По чистоте воздуха его сравнивают с высокогорными станциями Кавказа. На Наневщину приходится более 2000 часов солнечного сияния. Это больше, чем имеют некоторые курорты Черноморского побережья.

Бывали ли вы в Каневе? Если нет. пусть этот комплект открыток послужит вам его визитной карточкой. искренним. гостеприимным приглашением посетить город на днепре.

ПЕРЕЧЕНЬ ОТКРЫТОК
Памятник Т. Г. Шевченко.
Музей Т. Г. Шевченко.
Лестница, .ведущая на Тарасову гору.
Памятник на могиле А. П. Гайдара.

Библиотека-музей А. П. Гайдара.
Гостиница «Тарасова гора».
Кинотеатр «Канев».
Универмаг.
Автовокзал.
Турбаза.
Вид на город.
На обложке: памятник В. И. Ленину
(1 стр.): в шлюзе Каневской ГЭС
(4 стр.).

[hr]

Ви бували у Каневі? На це запитання ствердну відповідь сьогодні можуть дати тисячі і тисячі наших сучасників. Щодня багато стежин і доріг прокладають сюди люди з близьких і далеких країв. бо особлива й завидна біографія у цього міста. Сторінка за сторінкою вона поведе вас упрОдовж віків, у вир боротьби українського народу проти гнобителів. захопить прикладами полум’яного патріотизму і героїзму.

Чимало тут пам’ятних місць. Біля підніжжя Княжої гори вклоніться пам’яті українського радянського археолога. етнографа. засновника музейної справи на Україні М. Ф. Біляшівського. Завітайте до Меморіального парку. При вході до нього ви неодмінио зупинитеся перед світлою спорудою із скла й бетону. То бібліотекамузей А. П. Гайдара. який зі зброєю в руках боровся з гітлерівцями у складі партизанського загону в канівських лісах. На стрімкій кручі поховано письменника-воїна. скошеного ворожою кулею.

Та увесь час у цій подорожі линутимете думками й серцем на Тарасову гору. що так високо звелась над Славутою. Звідси побачите «лани широкополі. і дніпра. і кручі». Пройдетеся залами меморіального музею Великого Кобзаря і ніби перечитаєте книгу його подвижницького життя. І вже потім. коли ходитимете ошатними вулицями. скверами і парками старовинного й такого помолоділого під зорею Жовтня міста. коли зн айомитиметеся з його щасливим сьогоденням, не полишатиме вас ні на хвилину бентежна й висока мрія поета про світлий день його неньки-України.

ії прекрасне. довершене втілення ви відзначатимете на кожному кроці. Зі схилів дніпровоі’ горн зорові відкриється грандіозна панорама Канівської ГЕС. Неполалік, під горою Московкою. виструнчилося багатоповерхове містечко. В ньому щасливо оселилися господарі цієі електростанції. яка дала життя заведам і Фабрикам. привела у рух складні машини навколишніх колгосп в.

То вона. висока Тарасова мрія. ожила у білокам’яних спорудах. що- так святково прикрашають центр міста. площу Леніна. Будинку культури. готелю «дніпра». Вудннку зв’язку. в кварталах сучасних экител по центральних вулицях Леніна, Шевченка. Київській, у корпусах нових промислових підприємств.

Чи знаєте ви. що Канів – місто портове? До берегів рукотворного моря швартуються судна, які припливають з далеких близьких країв.

Канів – місто туризму. прекрасне місце для відпочинку труцящих. За чистотою повітря його порівнюють з високогірними станціями Кавказу. На Канівщину припадає понад 2000 годин сонячного сяяння. Це більше. ніж мають деякі курорти Чорноморського узбережжя.

Чи бували ви у Каневі? Якщо ні. хай оцей комплект листівок послужить вам його візитною карткою. щирим. гостинним запрошенням відвідати місто на дніпрі.

ПЕРЕЛІК ЛИСТІВОК
Памятник Т. Г. Шевченку.
Музей Г. Г. Шевченка.
Сходи, що ведуть на Тарасову ГООУ.
Пам’ятник на могилі А. П. ГайдаРа.

Бібліотека-музей А. п. Гайдара.
отель «Тарасова гора».
Кінотеатр «Канів».
Універмаг.
Автовокзал.
Турбаза.
Вид на місто.
На обкладинці: пам’ятник В. І. Лені-
ну (1 стор.); у шлюз] Канівської ГЕС
(4 стор.).

«Радянська Україна». 1980. Київ.
БФ 10610. 3. 05414. Т. 90.000.
Відсилати тільки у конверті.
8123211.

80205 – 088
к М227(04) – 80 41 ” 80

Самобытна красота Мукачево. Окруженное полукольцом гор, покрытых пышной зеленью, прочерченное голубой лентой быстртекущей Латорицы, украшенное цветниками и скверами, оно
поразительно живописно и нарядно. Уже с первых шагов почувствуете на его улицах звонкую тональность пульса современного города, туристическую пленительносты Историко-революционные реликвии – обелиск в честь ополченцев революции 1848-1849 гг., памятник воинам Советской Армии и партизанам, мемориал, посвященный освобождению Мукачево Советской Армией, архитектурные ансамбли-городской Совет народных депутатов (бывшая ратуша), кинотеатр «Победа», средняя школа №2 8 (в прошлом Белый дворец), замок Паланок и др. – расскажут
о славном прошлом, окропленном кровью в многовековой борьбе трудящихся края за свою социальную и национальную независимость, за воссоединение с братьями с Востока. В краеведческом
музее вы узнаете, что город в Х-ХI вв. ВХОДИЛ в состав Киевской Руси. Спустя некоторое время Закарпатьем овладели чужеземные захватчики… Его сво60долюбивые жители с оружием в руках не раз делали попытку сбросить ярмо рабства. Но их антифеодальные, антибуржуазные выступления жестоко подавлялись. Жалкое прозябание, нищета и безработица гнали десятки тысяч людей
в эмиграцию искать лучшей доли.

Великий Октябрь окрылил рабочих и крестьян, вселил надежду. 22 марта 1919 г. в Мукачево была провозглашена Советская власть. Но черным силам реакции удалось ее свергнуть.

26 октября 1944 г. краснозвездные воины освободили город от фашистской нечисти. А месяц спустя тут состоялся 1-й съезд Народных комитетов Закарпатской Украины, принявший Манифест
о воссоединении Закарпатья с Советской Украиной.

Сегодняшнее Мукачево вышло за пределы бывших окраин, выстроило новые жилые массивы. Древний и в то же время юный город, второй по величине в области, как бы стоит на пути экономического сотрудничества стран СЭВ: вблизи его пролегли нефтепровод «Дружба», газопроводы «Братство» и «Союз», энерголиния «Мир», трансевропейская железн0дорожная магистраль в социалистические Чехословакию и Венгрию. В копилку народного благосостояния местные предприятия дают свыше 300 видов продукции: алмазно-заточные и шлифовальные станки, сложные
электроприборы, комплектные лаборатории, ХОЛОДильные установки, добротную мебель, знаменитые лыжи, трикотажные, сувенирные, консервные изделия. Тут работают филиалы научноисследовательских институтов, педучилище, кооперативный техникум. Известно Мукачево и как культурный центр. Драмтеатр, Дворец культуры, десятки клубов, библиотек никогда не пустуют, а выступления снискавшей добрую славу народной хоровой капеллы учителей всегда собирают немало поклонников искусства. В городе работали и боролись за народное счастье активный
организатор революционного движения Павел Терек, пламенный коммунист Герой Советского Союза Олекса Борканюк, жил и творил выдающийся венгерский художник-реалист “Михай Мункачит

Фото В. Болясного. Художественное оформление обложки
Т. Лукомской. «Мукачево». Автор текста В. Гончар. Составитель В. Гринько. Комплект из 18 цветных открыток (на украинском и русском языках). Редакция украинских календаи
рей и художественных открыток. «Радянська Украіна».

ПЕРЕЧЕНЬ ОТКРЫТОК
Памятник В. И. Ленину.
Памятник воинам Советской Армии и партизанам.
Мемориал в честь освобождения города от немецко-фашистских оккупантов.
Памятник советским танкистам.
Памятник М. Горькому.
Площадь В. И. Ленина.
Улица Кирова.
Административное здание.
Улица Верди.
Мебельный комбинат.
Русский драматический театр.
Кинотеатр «Победа».
Санаторий «Карпаты».
Спортивный комплекс.
Автовокзал.
Ул. Красноармейская.
Мукачевский замок.
Ул. Первомайская.
На ОБЛОЖКе: здание городского Совета наосдгтзых депутатовмост через Латорицу (1 стр.); Мукачевский жим-„очаг тургостинца «Латорица» (4 стр.).

Самобутня краса Мукачевого. Оточене півкільцем гір, акритих буйнсю зеленню, прокреслене блакитною стрічкою швидкоплинної Їіаториці, прикраш

ене квітнлками і скверами, воно напрочуд
мальовниче і гарне. Вже з перших кроків відчуєте на його вулицях дзвінку тональність пульсу сучасного міста, туристську при:-задність. історика-революційні реліквії шобеліск на честь ополченців
революції 1848-1849 рр., пам’ятник воїнам Радянської Армії і партизанам, меморіал, присвячений визволенню Мукачевого Радянською Армією, архітектурні ансамблі – міська Рада народних депутатів (колишня ратуша), кінотеатр «Перемога», середня школа ”9 8 (в минулому Білий палац), замок Паланок та ін. розкажуть про славне минуле, що кропилося кров’ю в багатовіковій боротьбі трудящих краю за свою соціальну і національну незалежність, за возз’єднання з братами зі Сходу. У краєзнавчому музеї ви дізнаєтесь, що місто в Х-ХІ ст. входило до складу Київської Русі. Згодом Закарпаття захопили іноземні загарбники…
Його волелюбні жителі із зброєю в руках не раз робили спробу скинути ярмо рабства. Проте їх антифеодальні, антиЕіуржуазні аиступи жорстоко придушувались. Нужденне животіння, злидні
ібезробіття гнали десятки тисяч людей в еміграцію шукати кращої долі.

Великий Жовтень окрилиа робітників і селян, подав надію. 22 березня 1919 р. у Мукачевому була проголошена Радянська влада. Та чорним силам реакції вдалося її повалити. 26 жовтня 1944 р. червонозоряні воїни звільнили місто від фашистської нечисті. А через місяць тут відбувся 1-й з’їзд Нар0дних комітетів Закарпатської України, який прийняв Маніфест про возз’єднання Закарпаття з Радянською Україною. Сьогоднішнє Мукачеве вийшло за межі колишніх околиць, вибудувало нові житлові масиви. Древнє і водночас юне місто, друге за величиною в області, немовби стоїть на шл’яху економічно го співробітництва країн РЕВ: поблизу нього пролягли нафтопровнд «Дружба», газопроводи «Братерство» і «Союз», енерголінія «Мир», трансєвропейська залізнична магістраль у соціалістичні Чехословаччину й Угорщину. У копилку народного добробуту місцеві підприємства дають понад 300 видів продукції: алмазнозаточувальні і шліфувальні верстати, складні електроприлади, комплектні лабораторії, холодильні установки, добротні меблі, знамениті лижі, трикотажні, сувенірні, консервні вироби.“ Тут працюють філіали науково-дослідних інститутів, педучилище, кооперативний технікум. Відоме Мукачеве і як культурний центр. Драмтеатр,

ПЕРЕЛІК ЛИСЇІВОК

Пам’ятник В. І. Леніну.
Пам’ятник воїнам Радянської Армії і партизанам.

(Меморіал на честь визволення міста від німецькошфашистських докупантів.
їПам’ятник радянським танкістам.
Пам’ятник М. Горькому.
іПлоща В. І. Леніна.
“Вулиця Кірова.
Адміністративний будинок.
Вулиця Верді.
Мебельний комбінат.
Російський драматичний театр.
Кінотеатр «Перемога».
Санаторій «Карпати».
Спортивний комплекс.
Автовокзал.
Вул. Червоноармійська.
Мукачівський замок.
Вул. Першотравнева.

На обкладинці: будинок міської Ради народних депутатів? міст
через Латорицю (1 стор.); Мукачівський ззавмоку тра-отель
«Латориця» (4 стор.).

Калининград расположен на крайнем западе нашей Родины – административный, промышленный и культурный областной центр, крупный транспортный узел, незамерзающий морской и
речной порт. Расположен по берегам реки Преголи. С Балтийским морем связан судоходным каналом. Население более 300 тыс. жителей.

Лицо города определяют такие важные отрасли промышленности как рыбная, машиностроение, целлюлозно-бумажная, приборостроение, электротехника, пищевая и другие. Крупнейшей отраслью промышленности является рыбная.

В Калининграде базируются рыболовный флот и китобойная флотилия «Юрий Долгорукий».

На долю Калининградской области приходится более 10% общесоюзной добычи рыбы и продуктов моря.

Калининград – научный и культурный центр РСФСР. В городе – Атлантический научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, Государственный университет, Технический институт рыбной промышленности и хозяйства, Высшее инж’еНерное морское училище, а также средние специальные учебные заведения, профтехучилища, общеобразовательные школы, школы рабочей молодежи.

Для жителей города и его гостей работают драматический и кукольный театры, кинотеатры, десятки клубов, дворцов и домов культуры, филармония. Можно посетить краеведческий музей. Калининград – город, утопающий в зелени. В нем много парков, бульваров, садов, скверов, водбемов.

В центре Калининграда – площадь Победы и  памятник В. И.Ленину (скульптор В.Топуридзе), памятник М. И. Калинину ‚(скульптор Б. Едунов, архитектор А. Гуляев), на Гвардейском проспекте памятник 1200 воинам-гвардейцем, павшим при штурме Кёнигсберга (скульпторы Ю. Микенас и Б. Пундзюс, архитекторы С. Нанушьян и И. Мельчаков), памятник поэту Фридриху Шиллеру (1910 г, скульптор К. Кауэр).

За успехи, достигнутые трудящимися областного центра в хозяйственном и культурном строительстве, в выполнении заданий пятилетнего плана 6 мая 1971 года город Калининград был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Э. Левицкая

 

Площадь М. И. Калинина
Памятник воинам-гвардейцам
Памятник героя м-танкистам
Мемориальный комплекс – форт № 5
Памятник Фридриху Шиллеру. 1759-1805 гг.
Северный вокзал
Автовокзал
В морском рыбном порту
Гостиница «Москва»
Гостиница «Турист»
Площадь Победы
Областной драматический театр
Кинотеатр «Россия»
В зоопарке
Ботанический сад
Озеро Верхнее
Издательство газеты
«Калининградская правда»
Сквер на проспекте Мира
Административное здание
Дворец культуры моряков
В морском торговом порту
Ленинский проспект
Улица Гайдара
Стела. Мемориальный комплекс
форт № 5

Город расположен у предгорий Жигулей, раскинувшихся живописным ожерельем в среднем течении Волги. Богата история этого края. Поселения, возникшие здесь в средние века, служили сторожевыми  постами. Во времена народных восстаний под предводительством Емельяна Пугачева и Степана Разина в этих местах собиралась казацкая вольница. События тех лет сохранились в названиях:

Молодецкий курган, гора Стрельная и др. Яркие впечатления от посещения Жигулей остались у М. Горького, Ф. Шаляпина, И. Репина.  Здесь бывал В. И. Ленин, а в 1903 году в с. Моркваши жила семья Ульяновых. Об этом рассказывает мемориальная доска на здании деревообрабатывающего комбината.

В годы первых пятилеток и особенно в послевоенный период в Жигулевске быстро развивается промышленность.-В 1937 году в этом районе была найдена нефть и начата ее добыча, а в  1944 Г.  ударил фонтан высококачественной девонской нефти. 1950—1957 гг. время строительства энергетического гиганта на Волге. Сегодня ордена Ленина Волжская ГЭС имени В. И. Ленина, мощность которой 2,3 млн. квт. снабжает электроэнергией Москву, Урал, Поволжье. Широко известна продукция ордена Ленина комбината строительных материалов. Сувениры фабрики художественных изделий пользуются популярностью в нашей стране и за рубежом.

Жигулевск строится и растет. В нем более 63 тысяч жителей. В городе много школ, лечебно-профилактических и культурно-просветительных учреждений. Жигули —
уникальный природный музей. Здесь создан государственный заповедник. Высятся в заповеднике утесы и скалы, откуда видны волжские просторы и поросшие лесом Жигули.
По берегу Волги расположены десятки турбаз, домов отдыха, профилакториев. Ежегодно
тысячи туристов посещают эти места.

Панорама города
Бюст в. И. Ленина
Здание горсовета
Ордена Ленина Волжская ГЭС имени В. И. ленина
Здание управления ордена Ленина Волжской
ГЭС имени В. И. Лепиа
Машинный зал
Жилой район
Алмипистративное здание управления
«Жигулевскаефть»
парк лет ВЛКСМ
Памятник
Городские кварталы
Автовокзал
Шола-интернат 1
В детской библиотеке
Городская Летская поликлиника
фабрика художественных изделий
Дворец культуры ордена Ленина Волжской
ГЭС имени В. И. ленина
Окрестности города
Вольер заповедника

Это приветливый и красивый город, под крышей которого живет и трудится более четверти миллиона человек. Он посвоему спокойно величавый 4 очень зеленый -словно большой сад.

Административный, экономический и культурный центр обширного края, получившего’аттестацию «степной жемчужины Украины», Кировоград (до 1934 г.-Елизаветград)
в этом году отмечает двухсоттридцатилетие-возраст для города почти еще юношеский.

Пройдитесь по улицам, площадям, загляните в областной краеведческий музей – они поведают вам о многом. О том, например, что возникновение города связано с сооружением на берегах реки Ингул, впадающей в Южный Буг, крепости св. Елизаветы для защиты южных границ страны от опустошительных набегов турок и крымских татар. Затем они расскажут, как был создан здесь в 1904 г. Елизаветградский комитет РСДРП во главе с легендарным Артемом, как в 1918 г. была установлена Советская власть и как она превратила провинциальный уездный городишко в город с высокоразвитым машиностроением, чугунолитейной, легкой, пищевой, деревообрабатывающей промышленностью.

Сегодня кировоградские сеялки разных модификаций с маркой производственного объединения «Красная звезда» известны во многих уголках нашей Родины и более чем в сорока странах мира. Здесь первый в СССР и единственный в мире завод по производству фильтрующего кизельгура ценного материала для пищевой, нефтехимической, текстильной и других отраслей индустрии. Пользуется известностью продукция заводов «Гидросила», радиоизделий, производственного объединения «Пишмаш».

Елизаветград – колыбель профессионального украинского театра, созданного под руководством М. Л. Кропивницкого. В городе начинали свой творческий путь корифеи и классики украинской сцены и драматургии М. К; Заньковецкая, Н. К. Садовский, И. К. Карпенко-Карый, польский композитор и пианист Кароль Шимановский, советский писатель Ю. И. Яновский, жил композитор П. И. Нищинский, работали известный изобретатель Н. Н. Бенардос, академик, лауреат Нобелевской премии И. Е. Тамм. Бывали здесь А. С. Пушкин, А. А. Фет, Адам Мицкевич, ФеренцЛист.

Горожане свято чтут подвиги тех, кто сражался за Советскую власть в годы гражданской войны и фашистской оккупации и своим беззаветным мужеством победил врага!
Свидетельство тому- названия улиц и площадей, мемориальные доски, монументы в честь героев и всегда живые
цветы у их подножья.

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОТКРЫТОК
Памятник В. И. Ленину.
Памятник С. М. Кирову.
Здание обкома Компартии Украины.
Вход на военно-мемориальное кладбище.
Монумент Славы Героям гражданской и Великой Отечественной войн.
Мемориальный дом-музей М.Л. Кропивницкого.
Муздрамтеатр им. М. Л. Кропивницкого. Областной дом политпросвещения.
Памятник Т. Г. Шевченко перед областной детской библиотекой им. А. П. Гайдара.
Краеведческий музей.
Детско-юношеская спортивная школа.
Производственное объединение «Пишмаш». На улице
Пацаева.
Автовокзал.
Кинотеатр «Ятрань».
Памятный знак «Краснозвездовцы- хлеборобам».
Универсальное торговое объединение «Кировоград».
Аэропорт.
Набережная р. Ингул.
Улица К. Маркса.
Панорама города.
На обложке: набережная р. Ингул (1 стр.);
ул. К. Маркса (4 стр.).

 

Це привітне і красиве місто, під дахом якого живе й працює понад чверть мільйона чоловік. Воно по-своєму спокійно величаве і дуже зелене – як великий сад.

Адміністративний, економічний і культурний центр просторого краю, що дістав атестацію «степової перлини України», Кіровоград (до 1934 р.- Єлизаветград) цього року відзначає
двохсоттридцятиліття-вік для міста ще майже юнацький.

Пройдіться вулицями, площами, загляньте в обласний краєзнавчий музей – вони повідають вам багато чого. Напринпад, про те, що виникнення міста пов’язане з будівництвом на берегах річки Інгул, що впадає у Південний Буг, фортеці св. Єлизавети для захисту південних кордонів країни від спустошливих наскоків турків і кримських татар. Потім вони розкажуть, як було створено тут 1904 р. Єлизаветградський комітет РСДРП на чолі з легендарним Артемом, як 1918 р. була встановлена Радянська влада і як вона перетворила провіншальне повітове містечко в місто з високорозвиненим
машинобудуванням, чавуноливарною, легкою, харчовою, деревообробною промисловістю.

СьогОдні кіровоградські сівалки різних модифікацій з маркою виробничого об’єднання «Червона зірка» відомі у багатьох куточках нашої Вітчизни і більш як у сорока країнах світу. Тут
перший в СРСР і єдиний . у світі завод по виробництву фільтруючого кізельгуру-цінного матеріалу для харчової, нафтохімічної, текстильної та інших галузей індустрії. Користується популярністю продукція заводів «Гідросила», радіовиробів, виробничого об’єднання «Друкмаш».

Єлизаветград-колиска професіонального українського театру, створеного під орудою М. Л. Кропивницького. В місті починали свій творчий шлях корифеї і класики української сцени і драматургії М. К. Заньковецька, М. К. Садовський, І. К. Карпенко-Карий, польський компоэитор і піаніст Кароль Шимановський, радянський письменник Ю. І. Яновський, жив композитор П. І. Ніщинський, працювали відомий винахідник м. М. Бенардос, академік, лауреат Нобелівської премії Є. Тамм. Бували тут 0. С. Пушкін, А. А. Фет, Адам Міцкевич, Ференц Ліст.

Жителі міста свято шанують подвиги тих, хто боровся за Радянську владу в роки громадянської війни і фашистської окупації і своєю беззавітною мужністю переміг ворога! Свідчення тому-назви вулиць і площ, меморіальні дошки, монументи на честь героїв і завжди живі квіти коло їх підніжжя.

З кожним днем розквітає місто, хорошіє його обличчя. Сьогодні його прикрашають сучасні архітектурні ансамблі,  упорядковані квартали нових мікрорайонів, сквери, парки.

 

ПЕРЕЛІК ЛИСТІВОК
Пам’ятник В. ]. Леніну.
Пам’ятник С. М. Кірову.
Будинок обкому Компартії України.
Вхід на військово-меморіальне кладовище.
Монумент Слави героям громадянської
і Великої Вітчизняної воєн.
Меморіальний будинок-музей М. Л. Кропивницького,
Муздрамтеатр ім. М, Л. Кропивницького. Обласний будинок
політосвіти..
Пам’ятник Т. Г. Шевченку перед обласною дитячою біб-
ліотекою ім. А. П. Гайдара.
Краєзнавчий музей.
Дитяча-юнацька спортивна школа.
Виробниче об’єднання «Друкмаш». На вулиці Пацаєва.
Автовокзал.
Кінотеатр «Ятрань».
Пам’ятний знак «Червонозорівці – хліборобам».
Універсальне торговельне об’єднання «Кіровоград».
Аеропорт.
Набережна р. Інгул.
Вулиця К. Маркса.
Панорама міста.
На обкладинці: набережна р. Інгул (1 стор.);
вул. К. Маркса (4 стор.).

9 августа 1945 года был утверждён генеральный план восстановления города, разработанный под руководством академика архитектуры В. Н. Семёнова. А в ноябре ростовчане узнали, что их город включён в число 15 крупнейших и старейших русских городов, подлежащих восстановлению в первую очередь. Город начал очень быстро реставрироваться. Восстанавливались и строились новые предприятия. Вместе с ними восстанавливался и сам город. Была благоустроена Городская набережная, которая стала одним из любимых мест отдыха для жителей города.

В 1961 году в состав Ростова-на-Дону была включена станица Александровская, вошедшая в состав Пролетарского района.

В 1963 году восстановлен Ростовский академический театр драмы им. М. Горького

В 1965 году был открыт новый Ворошиловский мост.

В 1970-е годы была проведена реконструкция «Ростсельмаша» и других крупных предприятий города.

Во время Великой Отечественной войны 2500 рабочих и служащих завода «Ростсельмаш» ушли на борьбу с фашистами в действующую армию и народное ополчение. Свыше трёхсот комбайностроителей за ратные подвиги были награждены орденами и медалями, тринадцать рабочих завода удостоены звания Героя Советского Союза. В ознаменование этих славных подвигов рабочих завода «Ростсельмаш», в парке им. Н. Островского была установлена Стела Героев. Инициаторами её создания стали в 1973 году трудящиеся завода.

В результате массового жилищного строительства были построены крупные жилые массивы Западный и Северный. Фактически площадь жилого фонда города за три десятилетия более чем удвоилась.

В 1987 году Ростов-на-Дону стал одним из городов СССР с численностью населения более миллиона человек, находясь по этому показателю на 23 месте.

 

Улица Ф. Энгельса
Аэровокзал
Гостиница «Турист»
Фонтан на Театральной площади
Автовокзал
Гостиница «Интурист»
Речной вокзал и гостиница «Якорь»
На площади имени болгарского
города-побратима Плевена
Детский универмаг «Солнышко»
На площади имени К. Маркса
Панорама города
Монумент в честь Ростовской стачки 1902 года
Здание цирка
Областой драматический театр имени М. Горького
База отдыха на берегу реки Дон
На площади Советов
Государственный ансамбль песни и пляски донских казаков

Фото В. Панова. РОСТОВ-НА-ДОНУ. Комплект из 15 цветных открыток
Издательство «Планета». Москва, 1981. Зав. редакцией М. Ездокимов
Редактор А. Г овсеева. Художественный редактор Е. Ускова
Технический редактор Т. Хлебнова
А11273. 7„М”88-3946. Т. 200 000. П. 34 к. 3. 2285. Печать офсет. Бумага 240 г.
Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли, г. Калинин, пр. Ленина. 5

На карте Украины город этот-на самом юге Донбасса. Здесь кончаются километры республики и начинаются мили. Сотни миль Азовского моря. Оноукрашение, манящее чудо Жданова и вместе с тем его сила, энергия. Мощные краны в порту днем и ночью грузят на советские и зарубежные суда продукцию гигантов индустрии- металлургических за30дов имени Ильича и «Азовстали», производственного объединения «Ждановтяжмаш», коксохимического и завода металлоконструкций. Днем и ночью из далеких и близких краев возвращаются к родным берегам суда Азовского ордена Трудового Красного Знамени морского пароходства. Они заходят в 364 порта 75 стран.

В биографии Жданова – не только индустриальная слава. Туристы и отдыхающие знакомятся здесь с историей борьбы пролетариата Мариуполя (так до 1948 года назывался город) за свои права, за власть Советов. Те незабываемые события нашли в свое время отражение на страницах ленинской «Искры». По заданию партии в городе работали Г. И. Петровский, А. А. Жданов, В. Я. Чубарь, Г. К. Орджоникидзе. Его жители никогда не забудут ратных свершений красногвардейских отрядов, героев Великой Отечественной. На улицах и площадях гор0да установлены памятники и памятные знаки, увековечившие, например, подвиги Кузьмы Апатова, командира сформированного в 1919 г. для борьбы с белогвардейцами Мариупольского ударного батальона, прославленного сталевара Макара Мазая, летчика-испытателя Григория Бахчиванджи, который первым совершил полет на реактивном самолете и о ком Юрий Гагарин сказал: «Без полета Бахчиванджи, возможно, не было бы 12 апреля 1961 года».

В Ильичевском районе Жданова недалеко от Дворца металлургов гордо возвышается знаменитый Т-34. Так отмечен подвиг ильичевцев-ратный и трудовой. В военную пору они освоили выпуск броневой стали для этого танка. Памятники людям и времени… Они на высоких постаментах, из бронзы, мрамора. Всех их, наверное, не перечислишь. Незабываемые имена и знаменательные события -в названиях улиц и предприятий, они навсегда в благодарных сердцах ждановцев.

Не затерялась в городе память о чародее кисти, талантливом мастере укр аинского пейзажа А. И. Куинджи. Картинная галерея и улица имени художника, оригинальный и красивый памятник ему на проспекте Металлургов-свидетельство того, что живет искусство Архипа Ивановича среди земляков и сег0дня. Помнят здесь и автора «Железного потока» А. С. Серафимовича, в творчестве которого
мариупольские впечатления сыграли большую роль, Всевол0да Вишневского и Николая Асеева, Константина Симонова и Бориса Горбатова.

Жемчужиной Приазовья справедливо называют Жданов. И имеют в виду прежде всего целебные особенности климата (солнечных дней тут больше, чем в Сочи, воздух настоян на запахах моря и степи), нарЯДность его улиц и парков, характерный для юга уют. На Комсомольском бульваре просто очаровывает спуск к морю: длинная и крутая белокаменная лестница, по обе стороны массивные
вазы с душистыми цветами. А внизу – волны теплого моря. Здесь один из благоустроенных пляжей. Водная станция, пункты проката со всем необХОДимым для отдыха, спортивные площадки, ветвистые акации и высокие тополя. Курорт!

Черты курорта приобретают и другие районы города. В прибрежную зону Орджоникидзевского района прекрасно вписались пионерские лагеря. Море тут мелкое, берег и дно песчаные, чистые. С удовольствием купаются в его ласковых волнах дети. А на берегах Центрального пляжа, в зеленом шуме деревьев кіомфортабельные корпуса современных здравниц: санаториев, домов отдыха,
рабочих профилакториев, туристского комплекса. Такой он, город Жданов, город рабочей славы, мастеров огненной профессии и машиностроителей, город моря и солнца.

ПЕРЕЧЕНЬ ОТКРЫТОК

Памятник В. И. Ленину.
Памятник А. А. Жданову.
Памятник морякам Азовской военной флотилии.
Памятник морякам-десантникам. Водноспортивная станция «Коксохим».
Памятник М. Н. Мазаю. В цехе металлургического завода «Азовсталь».
Драмтеатр. Памятник А. И. Куинджи.
Проспект Металлургов.
Комсомольский бульвар.
Жилой дом на Центральной площади. Проспект Победы.
Детский гор0док. Кинотеатр «Юбилейный».
Уголок санатория «Металлург». Дворец металлургов.
В морском порту. Фонтан в сквере.
Ресторан «Млоия».
Автовокзал.
На обложке: памятник металлургу при въезде в город, проспект Адмирала
Лунина (1 стр.); море возле города, профилакторий металлургического завода
им. Ильича (4 стр.).

 

На карті України місто це-на самому півдні Донбасу. Тут закінчуються кілометри республіки і починаються милі. Сотні миль Азовського моря. Воночарівна окраса, манлива принада Жданова і водночас його сила, енергія. Потужні крани у порту вдень і вночі вантажать на радянські й зарубіжні судна пр0дукцію велетнів індустрії-металургійних заводів імені ілліча й «Азовсталі», виробничого об’єднання «Ждановважмаш», коксохімічного і заводу металоконструкцій. Удень і вночі з далеких і близьких країв вертаються до рідних берегів судна Азовського ордена Трудового Червоного Прапора морського пароплавства. Вони заходять у 364 порти 75 країн.

У біографії Жданова-не тільки індустріальна слава. Туристи і відпочиваючі знайомляться тут з історією боротьби пролетаріату Маріуполя (так до 1948 року називалося місто) за свої права, за владу Рад. Ті незабутні події знайшли свого часу відображення на сторінках ленінської «Искры». За завданням партії у місті працювали Г. І. Петровський, А. О. Жданов, В. Я. Чубар, Г.К. Орджонікідзе. Його жителі ніколи не забудуть ратних звершень червоноармійських загонів, героїв Великої Вітчизняної. На вулицях і площах міста встановлено пам’ятники і пам’ятні знаки, що увічнили, наприклад, подвиги Кузьми Апатова, командира сформованого 1919 р. для боротьби з білогвардійцями Маріупольського ударного батальйону, уславленого сталевара Макара Мазая, льотч ика-випробувача Григорія Бахчиванджі, котрий першим звершив політ на реактивному літаку і про якого Юрій Гагарін сказав: «Без польоту Бахчиванджі, можливо, не було 6 12 квітня 1961 року».

В Іллічівському районі Жданова неподалік від Палацу металургів гордо височить знаменитий Т-34. Так вшановано подвиг іллічівців-ратний і трудовий. У воєнну пору вони освоїли випуск броньової сталі для цього танка.

Пам’ятники людям і часові… Вони на високих постаментах, з бронзи, мармуру. Всіх їх, мабуть, не перелічити. Незабутні імена і знаменні події-у назвах вулиць і підприємств, вони назавжди у вдячних серцях ждановців.

Не загубилася у місті пам’ять про чарівника пензля, талановитого майстра украі’нсЬкого пейзажу А. І. Куїнджі. Картинна галерея і вулиця імені художника, оригінальний і красивий пам’ятник йому на проспекті Металургів-свідчення того, що живе мистецтво Архипа Івановича поміж земляків сьогодні. Пам’ятають тут і автора «Залізного потоку» О. С. Серафимовича, якому маріупольські вра-
ження вельми прислужилися у творчості, Всеволода Вишневського і Миколу Асєєва, Костянтина Симонова і Бориса Горбатова.

Перлиною Приазов’я справедливо називають Жданов. І мають на увазі передусім цілющі властивості клімату (сонячних днів тут більше, ніж у Сочі, повітря настояне на запахах моря і степу), ошатність його вулиць і парків, характерний для півдня затишок. На Комсомольському бульварі просто зачаровує спуск до моря: довгі й круті білокам’яні сходи, обабіч масивні вази із запашними квітами. А внизу-хвилі теплого моря. Тут один з найупорядкованіших пляжів. Водна станція, пункти прокату з усім необхідним для відпочинку, спортивні майданчики, розлогіакацП івисокітополі Курорт!

Ознак курорту все виразніше набувають й інші райони міста. У прибережну зону Орджонікідзевського району прекрасно вписалися піонерські табори. Море тут мілке, берег і дно піщані, чисті. Залюбки хлюпочуться у його ласкавих хвилях діти. А на берегах Центрального пляжу, в зеленому шумовинні дерев комфортабельні корпуси сучасних здравниць: санаторіїв, будинків відпочинку,
робітничих профілакторіїв, туристського комплексу.

Таке воно, місто “Жданов, місто робітничої слави, майстрів вогня-ноі’ професії і машинобудівників, місто моря і сонця.

ПЕРЕЛІК ЛИСТіВОК

Пам’ятник В. І. Леніну.
Пам’ятник А. О. Жданову.
Пам’ятник морякам Азовської військової флотилії.
Пам’ятник морякам-десантникам. Водноспортивна станція «Коксохім».
Пам’ятник М. М. Мазаю. У цеху металурґійного заводу «Азовсталь».
Драмтеатр. Пам’ятник А. !. Куїнджі.
Проспект Металургів.
Комсомольський бульвар.
Жилий будино к на Центральній площі. Проспект Перемоги.
Дитяче містечко. Кінотеатр «Ювілейний».
Куточок санаторію «Металург». Палац металургів.
У морському порту. Фонтан у сквері.
Ресторан «Мелодія».
Автовокзал.
На обкладинці: пам’ятник металурґові при в’їзді до міста, проспект Адмірала
Луніна (1 стор.); море біля міста, профілакторій металурґійного заводу
ім. Ілліча (4 стор.).