Posts

Через десяток літ буде два віки відтош, як на березі тихої Лугані при ливарному заводі виникло селище. На початку “80-их років минулого століття, об’єднавшись з поселенням Кам’яний Брід, воно дістало статус міста. і при народженні, і в наші дні його обличчя визначають риси, які дозволяють говорити про нього як про місто в робочій спецівці.

Десятки заводських труб, громаддя виробничих корпусів, тисячі й тисячі людей, що вливаються у прохідні підприємств, а по закінченні зміни розтікаються по оновлених, забудованих висотними спорудами зелених вулицях і площах, де снують автобуси, тролейбуси, трамваї,-д таким постає сучасний Ворошиловград. І живе тут нар0д, гордифй усвідомленням своєї причетності до великої армії труда – робітничого класу Країни Рад..

У пролетарському Луганську, як довго називалося місто, на початку нинішнього століття утворилися марксистські гуртки. Революцію 1905-1907 рр. його жителі ознаменували масовими виступами проти царизму. Тоді ж тут виникла і активно діяла Рада робітничих депутатів -одна з перших у Росії. Мужня боротьба трудящих Луганська, керована більшовиками і високо оцінена В. І. Леніним, не припинялася ні на хвилину,. Вже на другий день після переможного штурму Зимового Радянську владу було проголошено і в Луганську. Надійною опорою її стало місто під час громадянської війни, так само міцно тримали в руках зброю гор0дяни і в період Великої Вітчизняної. Самовіддано відроджували вони 3 руїн визволений від гітлерівців Ворошиловград.

Недавно вся країна відзначила 50-річчя стахановського руху.

Доречно тому згадати, що прославлений гірник встановив рекорд на цій шахтарській землі, що на т0дішньому Луганському паровозобудівному заведі – нині головному підприємстві виробничого об’єднання «Ворошиловградтепловоз» – нар0дився почин, що передував трудовому педвигу Стаханова і був підхоплений усією країною: «П’ятирічку – за чотири роки!».

Ворошиловград є Одним з найбільших індустріальних центрів СРСР. Крім тепловозів, він випускає техніку для вугільної промисловості і колінчасті вали, сталеві труби й автомобільні клапани, сукно й трикотаж, взуття і цукерки. До міських околиць підійшли шахти.

3 індустрією, її потребами пов’язана діяльність місцевих наукових і проектних установ. У співдружності з виробничниками їх колективи вирішують актуальні завдання науково-технічного прогресу.. До практичної) роботи все активніше підключаються учені машинобудівного, сільськогосподарського, медичного, педагогічного інститутів. Значний і культурний потенціал Ворошиловграда, де функціонують український музичнопдраматичний, російський драматичний театри та театр ляльок, філармоня, цирк, краєзнавчий, художній музеї, музей К. Є. Ворошилов ва, Палаци культури, десятки бібліотек, спортивні обєкти. Діє обласна організація Спілки письменників України, правління якої знаходиться, до речі, в будинку, де жив місцевий ур0дженець, відомий російський
лексикограф і літератор В. І. Даль.

Заслуги міста перед країною гідно відзначені Батьківщиною. Його нагор0джено орденами Червоного Прапора і Жовтневої Революції.

ПЕРЕЛІК ЛИСТІВОК

Пам’ятник В. І. Леніну. Будинок видавництва «Ворошиловградська правда».
Площа Ворошилова. Пам’ятник К. Є. Ворошилову.
Меморіал «Гостра Мотила».
Памятний знак на честь льотчиків. Меморіал на честь героїв революції і громадян-
ської війни.
Будинок краєзнавчого музею. Памятник залізничникаи.
Монумент «Трудівникові Луганщини». Вулиця Коцюбинського.
Погруддя О. Г. Моп0дчого. Куточок скверу.
Пам’ятник «Слава труду». Вид на вулиці Радянську і Оборонну.
Висотнии будинок на 13..й лінії. Пам’ятник паровозобудівникам міста.
Площа Героїв Великої Вітчизняної війни.
Готель «Турист».
Муздрамтеатр. Памятник В. І. Далю.
Будинок звязку. Станція техобслуговУвання.
Автовокзал.
Фонтани на вул. Коцюбинського. Залізничний вокзал.
Ресторан «Перник». Критий ринок.
Універмаг «Росія».

Га обкладинці: вул. Коцюбинського (1 стор.); у парку ім. 1 Травня, 13-а лінія
4 стор.

Через десяток лет будет двавека с той поры, как на берегу тихой Лугани при литейном зав0де возник поселок. В начале 80-х г0дов прошлого столетия, объединившись с поселением Каменный Бред, он получил статус гор0да. И при рождении, и в наши дни его облик определяют черты, которые позволяют говорить о нем как о городе в рабочей спецовке.

Десятки заведских труб, громады производственных корпусов, тысячи и тысячи пиодей‚ впивающиеся в проходные предприятий, а по окончании смены растекающиеся по обновленным, астроенным
высотными зданиями зеленым улицам и площадям, где снуют автобусы, троллейбусы, трамваи,…- таким предстает современный Ворошиловград. И живет здесь нар0д‚ гордый сознанием своей причастности к великой армии труда – рабочему классу Страны Советов.

В пролетарском Луганске, как долго назывался город, в начале нынешнего столетия образовались марксистские кружки. Революцию 1905-4907 гг. его жители ознаменовали массовыми выступлениями против царизма. Тогда же здесь был создан иактивно действовал Совет рабочих депутатов -один из первых в России. Мужественная борьба трудящихся Луганска, ведомых большевиками и высоко оцененная В. И. Лениным, не прекращалась ни на минуту. Уже на второй день после победного штурма Зимнего Советская власть была провозглашена ив Луганске. Надежной опорой ее стал город во времена гражданской войны, так же крепко держали в руках оружие горожане и в пери0д  Великой Отечественной. Самоотверженно возрождали они из руин
освобожденный от гитлеровцев Ворошиловград.

Недавно вся страна отметила 50-летие стахановского движения.

Уместно поэтому вспомнить, что Прославленный горняк установил рекорд на этой шахтерской земле, что на тогдашнем Луганском паровозостроительном заведем-ныне головном предприятии производственного объединения «Ворошиловградтепловоз»-родился почин, предшествовавший трудовому подвигу Стаханова и псдхваченный всей страной: «Пятилетку -» в четыре года!».

Ворошиловград является одним из крупнейших индустриальных центров СССР. Помимо тепловозов, он выпускает технику для угольной промышленности и коленчатые валы, стальные трубы и автомобильные клапаны, сукно и трикотаж, обувь и конфеты. К гор0дским окраинам подошли шахты.

С индустрией, ее нуждами связана деятельность местных научных и проектных учреждений. В ссдружестве с произведственниками их коллективы решают актуальные задачи научно-технического прогресса. К практической работе все активнее подключаются ученые машиностроительного, сельскохозяйственного, медицинского, педагогического институтов. Значителен и культурный потенциал Ворошиловграда, где функционируют украинский музыкально-“драма…ческий, русский драматический театры и театр кукол, филармония, цирк, краеведческий, художественный музеи, музей К. Е. Ворошилова, Дворцы культуры, десятки библиотек, спортивные объекты. Действует областная организация Союза писателей Украины, правление которой размещается, кстати, в здании, где жил местный уроженец, известный русский лексикограф и литератор В. И. Даль.

Заслуги города перед страной по достоинству отмечены Р0диной. Он
награжден орденами Красного Знамени и Октябрьской Революции.

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОТКРЫТФК

Памятник В. И. Ленину. Здание издательства «Ворошиловградская правда»…
Площадь Ворошилова. Памятник К. Е. Ворошилову.
Мемориал «Острая Могила».
Памятный знак в честь летчиков. Мемориал в честь героев революции и гражданской войны.
Здание краеведческого музея. Памятник железнодорожникам.
Монумент «Труженику Луганщины». Улица Коцюбинского.
Бюст А. И. Молодчего. Уголок сквера.
Памятник «Слава труду». Вид на улицы Советскую и Оборонную.
Высотный дом на 13-й линии. Памятник паровозостроителям города.
Площадь Героев Великой Отечественной войны.
Гостиница «Турист».
Муздрамтеатр. Памятник В. И. Далю.
Дом связи. Станция техобслуживания.
Автовокзал.
Фонтаны на ул. Коцюбинского. Железнодорожный вокзал.
Ресторан «Перник». Крытый рынок.
Универмаг «Россия»
На обложке: ул. Коцюбинского (1 стр.); в парке им. 1 Мая, 13-я линия (4 стр.).

 

Фото Б. Коробейникова. «Ворошиловград». Комплект із 17 кольорових листівок. Автор тексту Г. Рудь. © Редакція українсь-
ких календарів і художніх листівок. Київ. 1986. «Радянська Україна». Тираж 131000 комплектів. Зам. 04938. Ордена
Леніна комбінат друку ВИДавництва «Радянська Україна». Ціна 94 к. БФ 11453.
Фото Б. Коробейникова. Художественное оформление обложки Т. Лукомской. «Ворошиловград». Автор текста Г. Рудь.
Составитель А. Радченко. Комплект из 17 цветных открыток (на украинском и русском языках). Редакция украинских календа-
рей и художественных открыток. «Радянська Україна».

в Ш 40 -. 86

М227(04) – 86
ВІДСИЛАТИ ПОШТОЮ ТІЛЬКИ У КОНВЕРТІ

История Усть-Каменогорска начинается с 1720 года… По приказу Петра прибывает в наши края экспедиция под руководством И. М. Лихарева и выбирает место для строительства города – предгорья Алтайских гор, где встречаются реки Ульба и Иртыш. Постройкой крепости Усть-Каменной завершилось создание так называемой Иртышской линии Укреплений. Крепости, форпосты защищали русские земли в Сибири от набегов джунгар, служили опорными пунктами для расширения торговли с азиатскими странами.

После падения в 1757 году джунгарского ханства роль Усть-Каменогорска, как военной крепости, упала. Он становится перевалочным и торговым центром. Через него отправлялись экспедиции для изучения и освоения Алтая, шли торговые пути в Индию, Китай.

В 1868 году Усть-Каменогорск получил статус города, к началу ХХ века здесь строится пристань и узкоколейная рудовозная дорога на Риддер [ныне город Лениногорск], зарождается промышленность, связанная с переработкой сельскохозяйственного сырья. В гербе дореволюционного Усть-Каменогорска была изображена пчела. Здесь 200 лет назад начиналась история казахского и сибирского пчеловодства. Но несмотря на все это, Усть-Каменогорск продолжал оставаться захолустным уездным городком. Лишь в советское время он обрел черты современного, процветающего города.

14 марта 1918 года в Усть-Каменогорске была провозглашена Советская власть, создан Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Первым его председателем стал большевик Я. В. Ушанов, 10 июня 1918 года произошел контрреволюционный переворот, город захватили белогвардейцы. Контрреволюция была побеждена. В память о тех событиях в Усть-Каменогорске воздвигнут мемориал павшим борцам за Советскую власть, Именами героев-большевиков названы улицы и площади.

В освобождении Усть-Каменогорска от белогвардейских банд принимал активное участие известный писатель П. П. Бажов, проживая здесь с 1919 по 1921 год. Он возглавлял отдел народного образования, уездную газету, которая называлась «Советская власть».

В 1934 году город посетил С. М. Киров. В память о нем улица, парк города носят его имя; в парке установлен монумент пламенному большевику. В эти годы строится железная дорога, создаются предприятия пищевой и легкой промышленности. Во время Великой Отечественной войны в городе зарождается тяжелая промышленность.

Современный Усть-Каменогорск – один из центров цветной металлургии. Здесь также развиты машиностроение, приборостроение, металлообработка, промышленность строительных материалов, продолжает развиваться легкая и пищевая промышленность, Город питает энергетическая база – Усть-Каменогорская ГЭС.

В Усть-Каменогорске действует филиал Академии наук Казахской ССР с научно-исследовательскими горно-металлургическими и проектными ина ститутами. Работают вузы, техникумы, широкая сеть СПТУ, культурно-просвета тительных учреждений, спортивных сооружений.

Город хорошо озеленен, продолжает благоустраиваться. Одна из краска вейших площадей носит имя В. И. Ленина, в ее центре установлен памятник великому вождю.

С Усть-Каменогорском связаны декабристы М. И. Муравьев-Апостол, С. М. Семенов, народники Н. В. Емельянцев‚О. Ф. Костюрин, Е. П. Михазлис, А. Н. Федоров [здесь они находились в ссылке], имена советских писателей: А. М. Волкова, Е. Н. Пермитина, т. М. Белозерова, Здесь родился и вырос Герой Советского Союза – В.И.Мыза [1915-1944 гп]. Их именами названы
улицы города.

для гостей и жителей города Усть-Каменогорское бюро путешествий и экскурсий (ул. М. Горького, 68) предлагает обширную экскурсионную программу.

1. Памятник павшим в борьба за Советскую власть
2. Новостройки горада
3. Памятник С. М. Кирову
4. Памятник Я. В. Ушанову
5. Дворец культуры металлургов
6. Дворец спорта
7. Гостиница «Турист»
8. Набережная Иртыша
9. Кинотеатр «Юбилейный»
10. Центральный универмаг
11. Река Иртыш
12. Гэрная Ульбинка

Калининград расположен на крайнем западе нашей Родины – административный, промышленный и культурный областной центр, крупный транспортный узел, незамерзающий морской и
речной порт. Расположен по берегам реки Преголи. С Балтийским морем связан судоходным каналом. Население более 300 тыс. жителей.

Лицо города определяют такие важные отрасли промышленности как рыбная, машиностроение, целлюлозно-бумажная, приборостроение, электротехника, пищевая и другие. Крупнейшей отраслью промышленности является рыбная.

В Калининграде базируются рыболовный флот и китобойная флотилия «Юрий Долгорукий».

На долю Калининградской области приходится более 10% общесоюзной добычи рыбы и продуктов моря.

Калининград – научный и культурный центр РСФСР. В городе – Атлантический научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, Государственный университет, Технический институт рыбной промышленности и хозяйства, Высшее инж’еНерное морское училище, а также средние специальные учебные заведения, профтехучилища, общеобразовательные школы, школы рабочей молодежи.

Для жителей города и его гостей работают драматический и кукольный театры, кинотеатры, десятки клубов, дворцов и домов культуры, филармония. Можно посетить краеведческий музей. Калининград – город, утопающий в зелени. В нем много парков, бульваров, садов, скверов, водбемов.

В центре Калининграда – площадь Победы и  памятник В. И.Ленину (скульптор В.Топуридзе), памятник М. И. Калинину ‚(скульптор Б. Едунов, архитектор А. Гуляев), на Гвардейском проспекте памятник 1200 воинам-гвардейцем, павшим при штурме Кёнигсберга (скульпторы Ю. Микенас и Б. Пундзюс, архитекторы С. Нанушьян и И. Мельчаков), памятник поэту Фридриху Шиллеру (1910 г, скульптор К. Кауэр).

За успехи, достигнутые трудящимися областного центра в хозяйственном и культурном строительстве, в выполнении заданий пятилетнего плана 6 мая 1971 года город Калининград был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Э. Левицкая

 

Площадь М. И. Калинина
Памятник воинам-гвардейцам
Памятник героя м-танкистам
Мемориальный комплекс – форт № 5
Памятник Фридриху Шиллеру. 1759-1805 гг.
Северный вокзал
Автовокзал
В морском рыбном порту
Гостиница «Москва»
Гостиница «Турист»
Площадь Победы
Областной драматический театр
Кинотеатр «Россия»
В зоопарке
Ботанический сад
Озеро Верхнее
Издательство газеты
«Калининградская правда»
Сквер на проспекте Мира
Административное здание
Дворец культуры моряков
В морском торговом порту
Ленинский проспект
Улица Гайдара
Стела. Мемориальный комплекс
форт № 5

Баку-столица Азербайджанской Советской Социалистической Республики-один из крупнейших промышленных, научных и культурных центров

Советского Союза, самый большой на Каспийском море порт, гор0д славных революционных и трудовых традиций…

Бакинский пролетариат сыграл важную роль в деле победы революции и установления Советской власти в Закавказье. Жители гор0да бережно храп
нят память о 26-ти бакинских комиссарах, отдавших свои жизни во имя светлого будущего нашего народа.

Баку-старейший центр нефтяной промышленности… Здесь добывают нефть и перерабатывают ее. Нефтяные вышки можно встретить в черте города, его окрестностях и даже в открытом море…

В гор0де, имеющем древнюю историю, сохранилось много памятников старины, наибольшей известностью среди которых пользуются Девичья башня (ХII в.), дворец Ширваншахов (ХVчв.)‚ храм огнепоклонников «Атешгях» (ХVIII в.) и др.

Неузнаваемо изменился облик Баку за последние годьь Современный Баку-это высотные красивые дома, широкие проспекты, просторные площади, зеленые бульвары и парки. Одна из ярких достопримечательностей горок ‚ца-Приморский парк, протянувшийся вдоль Бакинской бухты. В парке работают кинотеатры, рестораны, кафе, выставочные залы, детские аттракционьь
Особую живописность парку придают каналы с перекинутыми через них мостиками.

За заслуги в революционном движении, установлении и упрочении Советской власти В.Азербайджане‚ большой вклад в победу над фашистскими захватчиками .и за успехи, достигнутые трудящимися гор0да в хозяйственном и культурном строительстве, город Баку награжден орденом Ленина.

Добро пожаловать, дорогие гости, в столицу солнечного Азербайджанаё

На первой странице обложки: здание Дома правительства

На последней странице обложки: в Гобустанском ‚музее-заповеднике наскальных изображений.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ БЮРО «ТУРИСТ»

Москва-1979

Автор текста С. Рагимов. Фото А. Топуза Художник Т. Богданова. Редактор Р.Эбзеевв Худ.
редактор Е. Швачунов. Техн. редактор И. Голубева. Корректоры Т. Китова‚ Е. Сафроновав
Л-27519. Педписано к печати 27/1! 1979 г., Уч.-изд. л… 1,14. Тираж 50000 экз… Цена 93 коп.,
Заказ №2 2. Изд. №2 КО-2292

По заказу Азербайджанского республиканского совета по туризму и экскурсиям

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли„ г. Электросталь Московской области„ ул. им.
Тевосяна, 2$,

В КОМПЛЕКТЕ 17 ОТКРЫТОК

Здание Дома правительства
Памятник-пантеон

«26 бакинских комиссаров»
Памятник М. А.Азизбекову
Здание Бакинского гор0дского
Совета народных депутатов
Дворец имени В. И. Ленина и сквер на улице Басина
Здание Бакинского филиала
Центрального музея В. И. Ленина

Памятник Герою СоветскогоСоюза Мехти Гусейнзаде
Дворец Ширваншахов

Девичья башня

Храм огнепоклонников
«Атешгях»

Памятник Низами Гянджеви
Памятник Мухаммеду Физули
Фонтан на площади
Нефтяников

Здание Академии наук
Азербайджанской ССР
Публичная библиотека имени
М. Ф. Ахундова

Гостиница «Турист»

Морской порт

9 августа 1945 года был утверждён генеральный план восстановления города, разработанный под руководством академика архитектуры В. Н. Семёнова. А в ноябре ростовчане узнали, что их город включён в число 15 крупнейших и старейших русских городов, подлежащих восстановлению в первую очередь. Город начал очень быстро реставрироваться. Восстанавливались и строились новые предприятия. Вместе с ними восстанавливался и сам город. Была благоустроена Городская набережная, которая стала одним из любимых мест отдыха для жителей города.

В 1961 году в состав Ростова-на-Дону была включена станица Александровская, вошедшая в состав Пролетарского района.

В 1963 году восстановлен Ростовский академический театр драмы им. М. Горького

В 1965 году был открыт новый Ворошиловский мост.

В 1970-е годы была проведена реконструкция «Ростсельмаша» и других крупных предприятий города.

Во время Великой Отечественной войны 2500 рабочих и служащих завода «Ростсельмаш» ушли на борьбу с фашистами в действующую армию и народное ополчение. Свыше трёхсот комбайностроителей за ратные подвиги были награждены орденами и медалями, тринадцать рабочих завода удостоены звания Героя Советского Союза. В ознаменование этих славных подвигов рабочих завода «Ростсельмаш», в парке им. Н. Островского была установлена Стела Героев. Инициаторами её создания стали в 1973 году трудящиеся завода.

В результате массового жилищного строительства были построены крупные жилые массивы Западный и Северный. Фактически площадь жилого фонда города за три десятилетия более чем удвоилась.

В 1987 году Ростов-на-Дону стал одним из городов СССР с численностью населения более миллиона человек, находясь по этому показателю на 23 месте.

 

Улица Ф. Энгельса
Аэровокзал
Гостиница «Турист»
Фонтан на Театральной площади
Автовокзал
Гостиница «Интурист»
Речной вокзал и гостиница «Якорь»
На площади имени болгарского
города-побратима Плевена
Детский универмаг «Солнышко»
На площади имени К. Маркса
Панорама города
Монумент в честь Ростовской стачки 1902 года
Здание цирка
Областой драматический театр имени М. Горького
База отдыха на берегу реки Дон
На площади Советов
Государственный ансамбль песни и пляски донских казаков

Фото В. Панова. РОСТОВ-НА-ДОНУ. Комплект из 15 цветных открыток
Издательство «Планета». Москва, 1981. Зав. редакцией М. Ездокимов
Редактор А. Г овсеева. Художественный редактор Е. Ускова
Технический редактор Т. Хлебнова
А11273. 7„М”88-3946. Т. 200 000. П. 34 к. 3. 2285. Печать офсет. Бумага 240 г.
Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли, г. Калинин, пр. Ленина. 5

История Усть-Каменогорска начинается с 1720 года. По приказу Петра 1 прибывает в наши края экспедиция под руководством И. М. Лихарева и вне бирает место для строительства города – предгорья Алтайских гор, где встречаются реки Упьба и Иртыш. Постройкой крепости Усть-Каменной завершилось создание так называемой Иртышской линии Укреплений. Крепости,
форпосты защищали русские земли в Сибири от набегов джунгар, служили опорными пунктами для расширения торговли с азиатскими странами.

После падения в 1757 году джунгарского ханства роль Усть-Каменогорска, как военной крепости, упала. Он становится перевалочным и торговым центром. Через него отправлялись экспедиции для изучения и освоения Алтая, шли торговые пути в Индию, Китай.

В 1868 году Усть-Каменогорск получил статус города., к началу ХХ века здесь строится пристань и узкоколейная рудовозная дорога на Риддер ныне город Лениногорск, зарождается промышленность„ связанная с переработкой сепьскохозяйственного сырья. В гербе дореволюционного Усть-Каменоторска была изображена пчела. Здесь 200 лет назад начиналась история казахского и сибирского пчеловодства. Но несмотря на все это, Усть-Каменогорск продолжал оставаться захолустным уездным городком. Лишь в советское время он обрел черты современного, процветающего города.

14 марта 1918 года в Усть-Каменогорске была провозглашена Советская власть, создан Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Первым его председателем стал большевик Я. В. Ушанов, 10 июня 1918 года произошел контрреволюционный переворот, город захватили белогвардейцы. Контрреволюция была побеждена. В память о тех событиях в Усть-Каменогорске воздвигнут мемориал павшим борцам за Советскую власть,. Именами героев-большевиков названы улицы и площади.

В освобождении Усть-Каменогорска от белогвардейских банд принимал активное участие известный писатель п. П. Бажов, проживая здесь с 1919 по 1921 год. Он возглавлял отдел народного образования, уездную газету, которая называлась «Советская власть».

В 1934 году город посетил С. М. Киров. В память о нем улица, парк города носят его имя; парке установлен монумент пламенному большевику. В эти годы строится железная дорога, создаются предприятия пищевой и легкой промышленности.

Во время Великой Отечественной войны городе зарождается тяжелая промышленность.

Современный Усть-Каменогорск – один из центров цветной металлургии. Здесь также развиты машиностроение, приборостроение, металлообработка, промышленность строительных материалов, продолжает развиваться легкая и пищевая промышленность, Город питает энергетическая база – Усть-Каменогорская ГЭС.

Усть-Каменогорске действует филиал Академии наук Казахской ССР. с научно-исследовательскими горно-металлургическими и проектными ниш ститутами. Работают вузы, техникумы, широкая сеть СПТУ, культурноипросвев тительных учреждений, спортивных сооружений.

Город хорошо озеленен, продолжает благоустраиваться. Одна из красна вейших площадей носит имя В.И. Ленина, в ее центре установлен памятник великому вождю.

Усть-Каменогорском связаны декабристы М. И. Муравьев-Апостол,
С. М. Семенов, народники Н. В. Емельянцев‚ О. Ф. Костюриц Е, П. Михаэлис,
А. Н. Федоров [здесь они находились в ссылке], имена советских писателей:
А. М. Волкова‚ Е. Н. Пермитина‚ т. М. Белозерова, Здесь родился и вырос
Герой Советского Союза – В, И, мыза [1915-1944 гг,] Их именами названы
улицы города.

для гостей и жителей города Усть-Каменогорское бюро путешествий и экскурсий упс М. Горького, 68 предлагает обширную экскурсионную про
грамму.

 

История Усть-Каменогорска начинается с 1720 года. По приказу Петра 1 прибывает в наши края экспедиция под руководством И. М. Лихарева и вне бирает место для строительства города – предгорья Алтайских гор, где встречаются реки Упьба и Иртыш. Постройкой крепости Усть-Каменной завершилось создание так называемой Иртышской линии Укреплений. Крепости,
форпосты защищали русские земли в Сибири от набегов джунгар, служили опорными пунктами для расширения торговли с азиатскими странами.

После падения в 1757 году джунгарского ханства роль Усть-Каменогорска, как военной крепости, упала. Он становится перевалочным и торговым центром. Через него отправлялись экспедиции для изучения и освоения Алтая, шли торговые пути в Индию, Китай.

В 1868 году Усть-Каменогорск получил статус города., к началу ХХ века здесь строится пристань и узкоколейная рудовозная дорога на Риддер ныне город Лениногорск, зарождается промышленность„ связанная с переработкой сепьскохозяйственного сырья. В гербе дореволюционного Усть-Каменоторска была изображена пчела. Здесь 200 лет назад начиналась история казахского и сибирского пчеловодства. Но несмотря на все это, Усть-Каменогорск продолжал оставаться захолустным уездным городком. Лишь в советское время он обрел черты современного, процветающего города.

14 марта 1918 года в Усть-Каменогорске была провозглашена Советская власть, создан Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Первым его председателем стал большевик Я. В. Ушанов, 10 июня 1918 года произошел контрреволюционный переворот, город захватили белогвардейцы. Контрреволюция была побеждена. В память о тех событиях в Усть-Каменогорске воздвигнут мемориал павшим борцам за Советскую власть,. Именами героев-большевиков названы улицы и площади.

В освобождении Усть-Каменогорска от белогвардейских банд принимал активное участие известный писатель п. П. Бажов, проживая здесь с 1919 по 1921 год. Он возглавлял отдел народного образования, уездную газету, которая называлась «Советская власть».

В 1934 году город посетил С. М. Киров. В память о нем улица, парк города носят его имя; парке установлен монумент пламенному большевику. В эти годы строится железная дорога, создаются предприятия пищевой и легкой промышленности.

Во время Великой Отечественной войны городе зарождается тяжелая промышленность.

Современный Усть-Каменогорск – один из центров цветной металлургии. Здесь также развиты машиностроение, приборостроение, металлообработка, промышленность строительных материалов, продолжает развиваться легкая и пищевая промышленность, Город питает энергетическая база – Усть-Каменогорская ГЭС.

Усть-Каменогорске действует филиал Академии наук Казахской ССР. с научно-исследовательскими горно-металлургическими и проектными ниш ститутами. Работают вузы, техникумы, широкая сеть СПТУ, культурноипросвев тительных учреждений, спортивных сооружений.

Город хорошо озеленен, продолжает благоустраиваться. Одна из красна вейших площадей носит имя В.И. Ленина, в ее центре установлен памятник великому вождю.

Усть-Каменогорском связаны декабристы М. И. Муравьев-Апостол,
С. М. Семенов, народники Н. В. Емельянцев‚ О. Ф. Костюриц Е, П. Михаэлис,
А. Н. Федоров [здесь они находились в ссылке], имена советских писателей:
А. М. Волкова‚ Е. Н. Пермитина‚ т. М. Белозерова, Здесь родился и вырос
Герой Советского Союза – В, И, мыза [1915-1944 гг,]! Их именами названы
улицы города.

для гостей и жителей города Усть-Каменогорское бюро путешествий и экскурсий упс М. Горького, 68 предлагает обширную экскурсионную про
грамму.

 

1. Памятник павшим в борьбе за Советскую власть
2. Новостройки города
3. Памятник С. М. Кирову
4. Памятник Я. В. Ушанову
5. Дворец культуры металлургов
6. Дворец спорта
7. Гостиница «Турист»
8. Набережная Иртыша
9. Кинотеатр «Юбилейный»
10. Центральный универмаг
11. Река Иртыш
12. Горная Ульбинка