Tag Archive for: Луганськ

Через десяток літ буде два віки відтош, як на березі тихої Лугані при ливарному заводі виникло селище. На початку “80-их років минулого століття, об’єднавшись з поселенням Кам’яний Брід, воно дістало статус міста. і при народженні, і в наші дні його обличчя визначають риси, які дозволяють говорити про нього як про місто в робочій спецівці.

Десятки заводських труб, громаддя виробничих корпусів, тисячі й тисячі людей, що вливаються у прохідні підприємств, а по закінченні зміни розтікаються по оновлених, забудованих висотними спорудами зелених вулицях і площах, де снують автобуси, тролейбуси, трамваї,-д таким постає сучасний Ворошиловград. І живе тут нар0д, гордифй усвідомленням своєї причетності до великої армії труда – робітничого класу Країни Рад..

У пролетарському Луганську, як довго називалося місто, на початку нинішнього століття утворилися марксистські гуртки. Революцію 1905-1907 рр. його жителі ознаменували масовими виступами проти царизму. Тоді ж тут виникла і активно діяла Рада робітничих депутатів -одна з перших у Росії. Мужня боротьба трудящих Луганська, керована більшовиками і високо оцінена В. І. Леніним, не припинялася ні на хвилину,. Вже на другий день після переможного штурму Зимового Радянську владу було проголошено і в Луганську. Надійною опорою її стало місто під час громадянської війни, так само міцно тримали в руках зброю гор0дяни і в період Великої Вітчизняної. Самовіддано відроджували вони 3 руїн визволений від гітлерівців Ворошиловград.

Недавно вся країна відзначила 50-річчя стахановського руху.

Доречно тому згадати, що прославлений гірник встановив рекорд на цій шахтарській землі, що на т0дішньому Луганському паровозобудівному заведі – нині головному підприємстві виробничого об’єднання «Ворошиловградтепловоз» – нар0дився почин, що передував трудовому педвигу Стаханова і був підхоплений усією країною: «П’ятирічку – за чотири роки!».

Ворошиловград є Одним з найбільших індустріальних центрів СРСР. Крім тепловозів, він випускає техніку для вугільної промисловості і колінчасті вали, сталеві труби й автомобільні клапани, сукно й трикотаж, взуття і цукерки. До міських околиць підійшли шахти.

3 індустрією, її потребами пов’язана діяльність місцевих наукових і проектних установ. У співдружності з виробничниками їх колективи вирішують актуальні завдання науково-технічного прогресу.. До практичної) роботи все активніше підключаються учені машинобудівного, сільськогосподарського, медичного, педагогічного інститутів. Значний і культурний потенціал Ворошиловграда, де функціонують український музичнопдраматичний, російський драматичний театри та театр ляльок, філармоня, цирк, краєзнавчий, художній музеї, музей К. Є. Ворошилов ва, Палаци культури, десятки бібліотек, спортивні обєкти. Діє обласна організація Спілки письменників України, правління якої знаходиться, до речі, в будинку, де жив місцевий ур0дженець, відомий російський
лексикограф і літератор В. І. Даль.

Заслуги міста перед країною гідно відзначені Батьківщиною. Його нагор0джено орденами Червоного Прапора і Жовтневої Революції.

ПЕРЕЛІК ЛИСТІВОК

Пам’ятник В. І. Леніну. Будинок видавництва «Ворошиловградська правда».
Площа Ворошилова. Пам’ятник К. Є. Ворошилову.
Меморіал «Гостра Мотила».
Памятний знак на честь льотчиків. Меморіал на честь героїв революції і громадян-
ської війни.
Будинок краєзнавчого музею. Памятник залізничникаи.
Монумент «Трудівникові Луганщини». Вулиця Коцюбинського.
Погруддя О. Г. Моп0дчого. Куточок скверу.
Пам’ятник «Слава труду». Вид на вулиці Радянську і Оборонну.
Висотнии будинок на 13..й лінії. Пам’ятник паровозобудівникам міста.
Площа Героїв Великої Вітчизняної війни.
Готель «Турист».
Муздрамтеатр. Памятник В. І. Далю.
Будинок звязку. Станція техобслуговУвання.
Автовокзал.
Фонтани на вул. Коцюбинського. Залізничний вокзал.
Ресторан «Перник». Критий ринок.
Універмаг «Росія».

Га обкладинці: вул. Коцюбинського (1 стор.); у парку ім. 1 Травня, 13-а лінія
4 стор.

Через десяток лет будет двавека с той поры, как на берегу тихой Лугани при литейном зав0де возник поселок. В начале 80-х г0дов прошлого столетия, объединившись с поселением Каменный Бред, он получил статус гор0да. И при рождении, и в наши дни его облик определяют черты, которые позволяют говорить о нем как о городе в рабочей спецовке.

Десятки заведских труб, громады производственных корпусов, тысячи и тысячи пиодей‚ впивающиеся в проходные предприятий, а по окончании смены растекающиеся по обновленным, астроенным
высотными зданиями зеленым улицам и площадям, где снуют автобусы, троллейбусы, трамваи,…- таким предстает современный Ворошиловград. И живет здесь нар0д‚ гордый сознанием своей причастности к великой армии труда – рабочему классу Страны Советов.

В пролетарском Луганске, как долго назывался город, в начале нынешнего столетия образовались марксистские кружки. Революцию 1905-4907 гг. его жители ознаменовали массовыми выступлениями против царизма. Тогда же здесь был создан иактивно действовал Совет рабочих депутатов -один из первых в России. Мужественная борьба трудящихся Луганска, ведомых большевиками и высоко оцененная В. И. Лениным, не прекращалась ни на минуту. Уже на второй день после победного штурма Зимнего Советская власть была провозглашена ив Луганске. Надежной опорой ее стал город во времена гражданской войны, так же крепко держали в руках оружие горожане и в пери0д  Великой Отечественной. Самоотверженно возрождали они из руин
освобожденный от гитлеровцев Ворошиловград.

Недавно вся страна отметила 50-летие стахановского движения.

Уместно поэтому вспомнить, что Прославленный горняк установил рекорд на этой шахтерской земле, что на тогдашнем Луганском паровозостроительном заведем-ныне головном предприятии производственного объединения «Ворошиловградтепловоз»-родился почин, предшествовавший трудовому подвигу Стаханова и псдхваченный всей страной: «Пятилетку -» в четыре года!».

Ворошиловград является одним из крупнейших индустриальных центров СССР. Помимо тепловозов, он выпускает технику для угольной промышленности и коленчатые валы, стальные трубы и автомобильные клапаны, сукно и трикотаж, обувь и конфеты. К гор0дским окраинам подошли шахты.

С индустрией, ее нуждами связана деятельность местных научных и проектных учреждений. В ссдружестве с произведственниками их коллективы решают актуальные задачи научно-технического прогресса. К практической работе все активнее подключаются ученые машиностроительного, сельскохозяйственного, медицинского, педагогического институтов. Значителен и культурный потенциал Ворошиловграда, где функционируют украинский музыкально-“драма…ческий, русский драматический театры и театр кукол, филармония, цирк, краеведческий, художественный музеи, музей К. Е. Ворошилова, Дворцы культуры, десятки библиотек, спортивные объекты. Действует областная организация Союза писателей Украины, правление которой размещается, кстати, в здании, где жил местный уроженец, известный русский лексикограф и литератор В. И. Даль.

Заслуги города перед страной по достоинству отмечены Р0диной. Он
награжден орденами Красного Знамени и Октябрьской Революции.

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОТКРЫТФК

Памятник В. И. Ленину. Здание издательства «Ворошиловградская правда»…
Площадь Ворошилова. Памятник К. Е. Ворошилову.
Мемориал «Острая Могила».
Памятный знак в честь летчиков. Мемориал в честь героев революции и гражданской войны.
Здание краеведческого музея. Памятник железнодорожникам.
Монумент «Труженику Луганщины». Улица Коцюбинского.
Бюст А. И. Молодчего. Уголок сквера.
Памятник «Слава труду». Вид на улицы Советскую и Оборонную.
Высотный дом на 13-й линии. Памятник паровозостроителям города.
Площадь Героев Великой Отечественной войны.
Гостиница «Турист».
Муздрамтеатр. Памятник В. И. Далю.
Дом связи. Станция техобслуживания.
Автовокзал.
Фонтаны на ул. Коцюбинского. Железнодорожный вокзал.
Ресторан «Перник». Крытый рынок.
Универмаг «Россия»
На обложке: ул. Коцюбинского (1 стр.); в парке им. 1 Мая, 13-я линия (4 стр.).

 

Фото Б. Коробейникова. «Ворошиловград». Комплект із 17 кольорових листівок. Автор тексту Г. Рудь. © Редакція українсь-
ких календарів і художніх листівок. Київ. 1986. «Радянська Україна». Тираж 131000 комплектів. Зам. 04938. Ордена
Леніна комбінат друку ВИДавництва «Радянська Україна». Ціна 94 к. БФ 11453.
Фото Б. Коробейникова. Художественное оформление обложки Т. Лукомской. «Ворошиловград». Автор текста Г. Рудь.
Составитель А. Радченко. Комплект из 17 цветных открыток (на украинском и русском языках). Редакция украинских календа-
рей и художественных открыток. «Радянська Україна».

в Ш 40 -. 86

М227(04) – 86
ВІДСИЛАТИ ПОШТОЮ ТІЛЬКИ У КОНВЕРТІ

Ворошиловграду дуже до лиця його робітнича спецівка. Колиска південної металургії (ще 1795 р. тут почалося будівництво ливарно-гарматного заводу), він відіграв велику роль у розвитку вітчизняної промисловості. Пролетаріат міста- шахтрі, металурги, машинобудівники-вписав героїч ні сторінки в історію боротьби за владу Рад,

За радянських часів робітникам Ворошиловгрда двічі. доводилося міняти спецівку на військову шинелю. Відстоюючи завоювання Великого Жовтня, вони відважно громили біляків. Цей подвиг
Батьківщина відзначила орденом Червоного Прапора. Не згасне в пам’яті народній звитяжний подвиг тисяч і тисяч комуністів, комсомольців Ворошиловграда, які добровільно пішли на передову Великої Вітчизняної війни, бійців Шахтарської дивізії, мужніх підпільників міста. На честь героїв на кургані Гостра Могила встановлено обеліск і монумент Слави.

За трудові звитяги у восьмій п’ятирічці Ворошиловград нагороджений орденом Жовтневої Революції. далеко відомі досягнення одного з найбільших підприемств транспортного машинобудування республіки – Ворошиловградського тепловозобудівного заводу імені Жовтневої революції. Вагомий вклад у всенаролну справу вносять й інші підприємства міста-вони гідно представляють більшість галузей господарства нашої Вітчизни.

Ворошиловград сьогодні – це майже два десятки науково-дослідних і проектно-технологічних інститутів. Це театри, філармонія, кінотеатри і палаци культури, медичні заклади, чудові сучасні побутові комплекси. За кількістю спортивних споруд,- розмахом масового спорту місто займає дне з перших місць у країні.

Близько 180 літ славетному граду, але він з кожним роком усе молодіє, ростуть риштування його новобудов, реконструюються, оновлюються райони,

квартали, площі, вулиці.
У комплекті 10 листівок
Ціна 36 коп.
Художник Ж, Прохоренко
«Радянська Україна», 1975, Київ
БФ 11814. 3. 04966, Т. 50000;
в ММО 093 38-74
М227 (04) – 75

Уже сама назва цього міста говорить про його славний робітничий родовід, героїчне минуле. Під керівництвом мужніх, незламних більшовиків Климента Ворошилова, Олександра Пархоменка, Дмитра Рудя та інших борців за щастя народу його
пролетаріат високо проніс червоне знамено крізь вогонь трьох революцій і громадянської війни. За великі заслуги місто було удостоєне ордена Червоного Прапора.

історія навіки зберегла сповнені трУдового пафосу подвиги ворошнловградського робітництва в роки довоєнних радянських п’ятирічок.

3 честю витримали ворошиловградці важкі випробування Великої Вітчизняної війни на її численних фронтах, у підпіллі, в партизанських загонах.

У післявоєнні роки при братній допомозі всіх народів Вітчизни місто швидко піднялося з руїн, заподіяних ворогом, За короткий час руками патріотів був створений по суті новий Ворошиловград з його чудовими комплексами багатоповерхових
житлових і адміністративних споруд,“ з любов’ю упорядкованими, одягненими в *рясну зелень вулицями. Технічно переозброєна промисловість міста нині випускає гірниче обладнання. запасні частини для тракторів і автомобілів, меблі, одяг, трикотаж. Окрасою сталевих магістралей усієї країни стали тепловози ворошиловградського виробництва.

Показово, що тільки за два роки десятої п’ятирічки обсяг промислової продукції у Ворошиловграді виріс на 142 процента.

Сьоголні у місті нараховується більше сімдесяти загальноосвітніх шкіл, тринадцять технікумів, у трьох його вузах навчається понад двадцять тисяч студентів, Тут працюють один з кращих у республіці музичнтдраматичний театр, філармонія,
десятки кінотеатрів, краєзнавчий і художній музеї та багато інших культурно-освітніх закладів.

За ТРУдові звитяги у післявоєнні роки обласний центр удостоєно другої високої нагороди – ордена Жовтневої Революції.

У комплекті 10 листівок. Ціна 36 коп.
Художник І. Вєсков.
Художній редактор А. Радченко.