Tag Archive for: Универмаг „Россия”

Через десяток літ буде два віки відтош, як на березі тихої Лугані при ливарному заводі виникло селище. На початку “80-их років минулого століття, об’єднавшись з поселенням Кам’яний Брід, воно дістало статус міста. і при народженні, і в наші дні його обличчя визначають риси, які дозволяють говорити про нього як про місто в робочій спецівці.

Десятки заводських труб, громаддя виробничих корпусів, тисячі й тисячі людей, що вливаються у прохідні підприємств, а по закінченні зміни розтікаються по оновлених, забудованих висотними спорудами зелених вулицях і площах, де снують автобуси, тролейбуси, трамваї,-д таким постає сучасний Ворошиловград. І живе тут нар0д, гордифй усвідомленням своєї причетності до великої армії труда – робітничого класу Країни Рад..

У пролетарському Луганську, як довго називалося місто, на початку нинішнього століття утворилися марксистські гуртки. Революцію 1905-1907 рр. його жителі ознаменували масовими виступами проти царизму. Тоді ж тут виникла і активно діяла Рада робітничих депутатів -одна з перших у Росії. Мужня боротьба трудящих Луганська, керована більшовиками і високо оцінена В. І. Леніним, не припинялася ні на хвилину,. Вже на другий день після переможного штурму Зимового Радянську владу було проголошено і в Луганську. Надійною опорою її стало місто під час громадянської війни, так само міцно тримали в руках зброю гор0дяни і в період Великої Вітчизняної. Самовіддано відроджували вони 3 руїн визволений від гітлерівців Ворошиловград.

Недавно вся країна відзначила 50-річчя стахановського руху.

Доречно тому згадати, що прославлений гірник встановив рекорд на цій шахтарській землі, що на т0дішньому Луганському паровозобудівному заведі – нині головному підприємстві виробничого об’єднання «Ворошиловградтепловоз» – нар0дився почин, що передував трудовому педвигу Стаханова і був підхоплений усією країною: «П’ятирічку – за чотири роки!».

Ворошиловград є Одним з найбільших індустріальних центрів СРСР. Крім тепловозів, він випускає техніку для вугільної промисловості і колінчасті вали, сталеві труби й автомобільні клапани, сукно й трикотаж, взуття і цукерки. До міських околиць підійшли шахти.

3 індустрією, її потребами пов’язана діяльність місцевих наукових і проектних установ. У співдружності з виробничниками їх колективи вирішують актуальні завдання науково-технічного прогресу.. До практичної) роботи все активніше підключаються учені машинобудівного, сільськогосподарського, медичного, педагогічного інститутів. Значний і культурний потенціал Ворошиловграда, де функціонують український музичнопдраматичний, російський драматичний театри та театр ляльок, філармоня, цирк, краєзнавчий, художній музеї, музей К. Є. Ворошилов ва, Палаци культури, десятки бібліотек, спортивні обєкти. Діє обласна організація Спілки письменників України, правління якої знаходиться, до речі, в будинку, де жив місцевий ур0дженець, відомий російський
лексикограф і літератор В. І. Даль.

Заслуги міста перед країною гідно відзначені Батьківщиною. Його нагор0джено орденами Червоного Прапора і Жовтневої Революції.

ПЕРЕЛІК ЛИСТІВОК

Пам’ятник В. І. Леніну. Будинок видавництва «Ворошиловградська правда».
Площа Ворошилова. Пам’ятник К. Є. Ворошилову.
Меморіал «Гостра Мотила».
Памятний знак на честь льотчиків. Меморіал на честь героїв революції і громадян-
ської війни.
Будинок краєзнавчого музею. Памятник залізничникаи.
Монумент «Трудівникові Луганщини». Вулиця Коцюбинського.
Погруддя О. Г. Моп0дчого. Куточок скверу.
Пам’ятник «Слава труду». Вид на вулиці Радянську і Оборонну.
Висотнии будинок на 13..й лінії. Пам’ятник паровозобудівникам міста.
Площа Героїв Великої Вітчизняної війни.
Готель «Турист».
Муздрамтеатр. Памятник В. І. Далю.
Будинок звязку. Станція техобслуговУвання.
Автовокзал.
Фонтани на вул. Коцюбинського. Залізничний вокзал.
Ресторан «Перник». Критий ринок.
Універмаг «Росія».

Га обкладинці: вул. Коцюбинського (1 стор.); у парку ім. 1 Травня, 13-а лінія
4 стор.

Через десяток лет будет двавека с той поры, как на берегу тихой Лугани при литейном зав0де возник поселок. В начале 80-х г0дов прошлого столетия, объединившись с поселением Каменный Бред, он получил статус гор0да. И при рождении, и в наши дни его облик определяют черты, которые позволяют говорить о нем как о городе в рабочей спецовке.

Десятки заведских труб, громады производственных корпусов, тысячи и тысячи пиодей‚ впивающиеся в проходные предприятий, а по окончании смены растекающиеся по обновленным, астроенным
высотными зданиями зеленым улицам и площадям, где снуют автобусы, троллейбусы, трамваи,…- таким предстает современный Ворошиловград. И живет здесь нар0д‚ гордый сознанием своей причастности к великой армии труда – рабочему классу Страны Советов.

В пролетарском Луганске, как долго назывался город, в начале нынешнего столетия образовались марксистские кружки. Революцию 1905-4907 гг. его жители ознаменовали массовыми выступлениями против царизма. Тогда же здесь был создан иактивно действовал Совет рабочих депутатов -один из первых в России. Мужественная борьба трудящихся Луганска, ведомых большевиками и высоко оцененная В. И. Лениным, не прекращалась ни на минуту. Уже на второй день после победного штурма Зимнего Советская власть была провозглашена ив Луганске. Надежной опорой ее стал город во времена гражданской войны, так же крепко держали в руках оружие горожане и в пери0д  Великой Отечественной. Самоотверженно возрождали они из руин
освобожденный от гитлеровцев Ворошиловград.

Недавно вся страна отметила 50-летие стахановского движения.

Уместно поэтому вспомнить, что Прославленный горняк установил рекорд на этой шахтерской земле, что на тогдашнем Луганском паровозостроительном заведем-ныне головном предприятии производственного объединения «Ворошиловградтепловоз»-родился почин, предшествовавший трудовому подвигу Стаханова и псдхваченный всей страной: «Пятилетку -» в четыре года!».

Ворошиловград является одним из крупнейших индустриальных центров СССР. Помимо тепловозов, он выпускает технику для угольной промышленности и коленчатые валы, стальные трубы и автомобильные клапаны, сукно и трикотаж, обувь и конфеты. К гор0дским окраинам подошли шахты.

С индустрией, ее нуждами связана деятельность местных научных и проектных учреждений. В ссдружестве с произведственниками их коллективы решают актуальные задачи научно-технического прогресса. К практической работе все активнее подключаются ученые машиностроительного, сельскохозяйственного, медицинского, педагогического институтов. Значителен и культурный потенциал Ворошиловграда, где функционируют украинский музыкально-“драма…ческий, русский драматический театры и театр кукол, филармония, цирк, краеведческий, художественный музеи, музей К. Е. Ворошилова, Дворцы культуры, десятки библиотек, спортивные объекты. Действует областная организация Союза писателей Украины, правление которой размещается, кстати, в здании, где жил местный уроженец, известный русский лексикограф и литератор В. И. Даль.

Заслуги города перед страной по достоинству отмечены Р0диной. Он
награжден орденами Красного Знамени и Октябрьской Революции.

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОТКРЫТФК

Памятник В. И. Ленину. Здание издательства «Ворошиловградская правда»…
Площадь Ворошилова. Памятник К. Е. Ворошилову.
Мемориал «Острая Могила».
Памятный знак в честь летчиков. Мемориал в честь героев революции и гражданской войны.
Здание краеведческого музея. Памятник железнодорожникам.
Монумент «Труженику Луганщины». Улица Коцюбинского.
Бюст А. И. Молодчего. Уголок сквера.
Памятник «Слава труду». Вид на улицы Советскую и Оборонную.
Высотный дом на 13-й линии. Памятник паровозостроителям города.
Площадь Героев Великой Отечественной войны.
Гостиница «Турист».
Муздрамтеатр. Памятник В. И. Далю.
Дом связи. Станция техобслуживания.
Автовокзал.
Фонтаны на ул. Коцюбинского. Железнодорожный вокзал.
Ресторан «Перник». Крытый рынок.
Универмаг «Россия»
На обложке: ул. Коцюбинского (1 стр.); в парке им. 1 Мая, 13-я линия (4 стр.).

 

Фото Б. Коробейникова. «Ворошиловград». Комплект із 17 кольорових листівок. Автор тексту Г. Рудь. © Редакція українсь-
ких календарів і художніх листівок. Київ. 1986. «Радянська Україна». Тираж 131000 комплектів. Зам. 04938. Ордена
Леніна комбінат друку ВИДавництва «Радянська Україна». Ціна 94 к. БФ 11453.
Фото Б. Коробейникова. Художественное оформление обложки Т. Лукомской. «Ворошиловград». Автор текста Г. Рудь.
Составитель А. Радченко. Комплект из 17 цветных открыток (на украинском и русском языках). Редакция украинских календа-
рей и художественных открыток. «Радянська Україна».

в Ш 40 -. 86

М227(04) – 86
ВІДСИЛАТИ ПОШТОЮ ТІЛЬКИ У КОНВЕРТІ

Воронеж – областной город Российской Федерации – в 1986 году отметил свое четырехсотлетие. Возникнув как пограничная крепость на юге Русского государства в 1585 году, город при Петре 1 стал колыбелью русского военного флота. В 1711 году он – центр Азовской губернии и с 1725 года – административный центр Воронежской губернии.

К началу ХIХ века Воронеж становится большим культурным городом. Здесь начали работать учебные заведения, в 1802 году родился профессиональный театр, открылась типография и с 1838 года стала выходить первая губернская газета.

Во второй половине ХIХ века было закончено строительство железной дороги, которая связала Воронеж с Москвой, затем с Ростовом-на-Дону и с Курском. Одно за другим строятся промышленные предприятия. На заводах, фабриках, в железнодорожных мастерских растет число рабочих. Вступив в борьбу с царизмом, воронежский пролетариат активно участвовал в революции 1905 – 1907 годов. О вооруженном восстании Воронежского Дисциплинарного батальона В.И.Ленин упоминал в однои из своих работ: ‚,…важно то, что сознание уже проснулось, что среди солдат началось свое движение, что дух свободы проник в казармы везде и повсюду”.

Новая жизнь пришла в Воронеж 30 октября (12 ноября) 1917 года. В этот день вооруженные отряды рабочих и солцат под руководством большевиков установили в городе Советскую власть.

Во время гражданской войны Воронеж являлся прифронтовым городом, прикрывавшим с юга Москву и Центральный промышленный район Советской республики. Осенью 1919 гоца Красной Армией в районе города была проведена Воронежско-Касторненская операция, которая положила начало разгрому белогвардейских войск.

В годы первых пятилеток в Воронеже вступили в строй заводы: синтетического каучука имени С. М. Кирова, дизельный, авиационный, построена ВОГРЭС. Начали работу институты, школы; был открыт музей изобразительных искусств. На пустынных пр ежде окраинах выросли кварталы благоустроенных жилых домов.

Суровые испытания выпали на долю воронежцев в годы Великой Отечественной войны. Осенью 1941 года из города бьши эвакуированы в восточные районы страны важнейшие промышленные предприятия. Оставшиеся цехи, мастерские, лаборатории вузов работали на оборону,

Летом 1942 года гитлеровцы ворвались в правобережную часть Воронежа. Двести двенадцать дней и ночей город был фронтовым. Фашисты почти полностью разрушили его и сожгли. В ходе наступательной операции 25 января 1943 года войска 60-й армии под командов анием генерал-майора И. Д. Черняховского освобоцили город от захватчиков.

В честь защитников города установлены памятники на Московском и Ленинском проспектах. Именами героев названы улицы Воронежа. Монумент на площади Победы увековечил подвиг советских воинов, остановивших в 1942 году на Дону фашистские войска.

Воронеж сегодня – один из крупных промышленных центров СССР. Главные отрасли промышленности – машиностроение, химическая, радиотехническая, стройматериалов. Развиты также легкая промышленность и пищевая.

Здесь работают десять высших учебных заведений, в том числе университет; есть библиотеки, Дворцы культуры. Воронеж – театральный город, где есть опера, филармония, театры: драматический имени А. В. Кольцова, юного зрителя, кукол. Большую славу принес гор0ду Государственный Воронежский русский народный хор.

За последние десятилетия Воронеж вырос и похорошел. Особый колорит придает ему городское водохранилище -любимое место отдыха, спорта, прогулок на катерах и яхтах. С водохранилища и его левого берега открывается панорама высокого зеленого правобережья с уютной малоэтажной застройкой на. крутых берегах, памятниками архитектуры ХVII – ХIХ веков, в также жилыми и административными зданиями. Все это составляет своеобразный портрет города, в котором отразилась история его развития и созидательная деятельность тружеников Воронежа.

На обложке: Воронеж. Памятный знак у городского водохранилища

ПЕРЕЧЕНЬ ОТКРЫТОК

Мемориальный комштекс, посвященный обороне Воронежа в период Великой
Отечественной войны
Памятник на площади Победы в честь разгрома немецкофашистских войск Под Воронежем
Административное здание
Здание Управления Юго-Восточной железной дороги
Уголок старого города в районе улицы К. Маркса
Памятник Петру I
Театр оперы и балета
Памятник А. В. Кольцову
Покровская церковь
Уголок центральной части города
Областной театр кукол
Городской Дворец пионеров и школьников
Гостиница „Воронеж”
Универмаг „Россия”
Летнее кафе на проспекте Революции
Жилой дом на улице Кирова
Гостиница „Центральная”
Новый жилой район у Северного моста

Комплект открыток «Воронеж». 18 сюжетов

Фото В. Полякова. Редактор Н. Смирнова

А-14388-89 т. Тираж 330 000 экз. Изд. № 10212604.

Цена 1 р. 96 к. Заказ 4256. Типография «Красный пролетарий».
Издательство «Плакат», Москва, 1989 г.