Tag Archive for: Чимкент

Город Чимкентткрупный хозяйственньи‘і, культурный и административный центр Казахстана, столица области. Расположен на предгорной равнине, в междуречье  Бадама и Сайрама. Известен с ХП века. Находясь на скрещении путей из Средней Азии в Китай, Чимкент уже в ХХП-ХУН веках играл видную роль в жизни южных районов Казахстана.

До революции в Чимкенте имелось несколько мелких кустарных предприятий по очистке хлопка-сырца, переработке кожевенного сырья и шерсти. За годы Советской власти он превратился в важный промышленный центр, развивающийся преимущественно на базе переработки местного сельскохозяйственного сырья и полезных ископаемых. Крупное предприятие городатсвинцовый завод. Имеются производственное объединение «Фосфор», заводы: прессов-автоматов, карданных валов, химико-фармацевтическиі’г, гидролизньий, фосфорных солей, недавно построен нефтеперерабатывающий завод. Область-основная хлопкосеющая в республике, На этой сырьевой базе работают в Чимкенте хлопчатобумажный комбинат, хлопкоочнстительный завод. Леткая “промышленность представлена также каракулевым заводом, швейной фабрикой «Восход», производственным объединением «Чимкентмебель» и др.; пищевая-мясокомбинатом, произв0дственньш объединением молочной промышленности. Развита в городе строительная индустрия, имеются цементный, кирпичный заводы, асбощиферный комбинат.

В городе десятки средних Школ, техникумы, педагогический, химико-технологический институты, 1-1нститут.ку.-тьтуры, филиалы Алма-Атниских институтов народного хозяйства и медицинского, работают два театра, краеведческий музей. Областное радио и телевидение ведут передачи на казахском и русском языках, ВЫХОДЯТ две областные газеты.

Сегодня Чимкент…красивый современный город, утопающий в цветниках и зелени. Самаиные домики уступили место миогоэтажным благоустроенным зданиям, Парки, _ВОДоемы, ‚фонтаны создают в городе своеобразный мт-ткроклимат, превращая его в цветущий оазис.

[hr]

Шымкент қаласы-Қазақстандағы ірі шаруашылық, мәдени және әкімшілік орталық, облыстың астанасы. Ол тау етегіндегі кең жазыққа, Бадам мен Сайрам өзендерінің аралығында орналасқан. Қаланың іргесі ХІІ ғасырда қаланғаны белгілі. Шымкент-Қазақстандағы ежелгі қалалардың бірі. Іргесі“ ХІІ ғасырда Орта Азиядан Жетісу мен Қытайға баратын маңызды сауда жолы үстінде қаланған қала ХҮІ-ХУІІ ғасырлардың өзінде-ақ Қазақстанның оңтүстік аймағының өмірінде елеулі роль атқарды.

Революцияға дейінгі Шымкентте мақта шикізатын тазалайтын, жүн және тері өңдейтін шағын бірнеше өндіріс орындары ғана болды. Ал олар Совет өкіметі жылдары ауыл шаруашылығының жергілікті шикізаттары мен пайдалы қазбаларын өңдеу негізінде дамып, маңызды өндіріс орындарына айналды. ҚалаНЫң ең басты кәсіпорны-қорғасын заводы. «Фосфор» өндіріс  ірлестігі,«автомат-пресс жабдықтары, иінді білік, химия-формацевтік, гидролиз,-фосфор түздары және жуықта ғана салынып біткен мүнай өңдеу заводтары бар. Облыс- республикадағы мақта өсіруші негізгі аймақ.
Бүл шикізат негізінде Шымкентте мақта-Мата комбинаты мен мақта тазалайтын завод жүмыс істейді. Жеңіл өнеркәсібінен-қарақөл заводы, «Восход» тігін фабрНКасы, «Чимкентмебель» өндіріс бірлестігі және тағы басқа кәсіпорындар; ал тамақ өнеркәсібінен-ет комбинаты, ”сүт өнеркәсібінің өндірістік бірлестігі” бар. Қалада күрылыс индустриясы кең дамыған, цемент, кірпіш заВОДтары, асбест-цемент комбинаты бар.

Қалада ондаған орта мектептер мен техникумцар, химия-технологиялық, педагогика, мәдениет институттары, Алматы халық шаруашылық Және медицина институттарының филиалдары бар, екі театр, өлкетану музейі“ жүмыс істейді. Облыстық радио мен телевизия қазақ және орыс “тілдеріңде хабарлар беріп түрады. Облыстық екі газет шығады.

Бүгінгі Шымкент-гүл бақтар мен гүлзарларға, жасыл желекке бөленген осы заманғы әсем кала. Шымнан қаланған шағын үйлердің орнына жақсы жабдықталған-і көп қабатты зәулім үйлер бой көтерген. Парктер мен қолдан жасалған су қоймалары, фонтандар қаланың ауасын тазартып, жасыл желекке бөлеп түр. “

[hr]

Chimkent is a big economic, cultural and administrative centre of Kazakhstan, capital of the region. The city is in a flat country between the Badam and Sairam rivers. Its history goes back to the 12th century. Situated at the crossing of roads leading from Semiryechye to Central Asia and China, Chimkent played an important role in the life of the southern districts of Kazakhstan as early as the 16-l7th centuries.

Before the Revolution Chimkent had only several small domestic enterprises for raw cotton ginning, hide tanning, and wool prOcessing. Durin‘g‘the years of”‘Soviet power it has turned into an important industrial centre, which is mainly concerned with processing the local agricultural raw material and mineral resources. There is a big lead works, a production amalgamation «Phosphorus». There are also factories manufacturing automatic presses and cardan shafts, a chemical and pharmaceutical factory, a hydrolisis plant, a phosphoric salts factory. Recently an oil refinery went into production. The Chimkent region is the main cotton growing area in the Republic. Working on this raw material are the Chimkent Cotton Mills, the Cotton Ginning Factory. The light industries are represented by a karakul factory, a clothing factory called «Voskhod», a production amalgamation «Chimkentmebel» (Chimkent furniture) etc. The food industries have a meat-packing factory, a dairy production association. Well developed in the city is the
building industry. There is a cement plant, a brick works, a corrugated asbestos board factory.

The city boasts dozens of secondary and secondary technical schools, a pedagogical institute, a chemical and technological institute, an institute of culture, subsidiary branches of the Alma-Ata Institute of the National Economy, of the Medical Institute. There are two theatres, a museum of local studies. The regional radio and television broadcast in Kazakh and Russian. Regional newspapers are published.

Today Chimkent is a fine modern city buried in flower beds and verdure. Straw brick houses have given way to multistoried buildings with all amenities. The parks, reservoirs and fountains provide a special microclimate in the city turning it into a blossoming oasis.

«Назакстак калалары»
Серия «Города Казахстана»

ШЫМКЕНТ
ЧИМКЕНТ

17 открыток
Фото Н. Мустафина, П. Симонова
Оформление М.Мусина
Редактор С. Гусакова
Редактор казахского текста
У. Оралбеков.
Редактор английского текста
Г. Егимбаева.
Технический редактор Л. Цой.,
Корректоры У. Махмутова,

З.. Турсунова.
Подписано В печать 25… 05. 83 г.,
Печать высокая° Бумага
мелованная 240 г. УГ 18054. Заказ 954„
Тираж 50 ООО. Алма-Ата. Цена 93 к.
Полиграфкомбннат.
Издательство «Эдер», №83
5105040000-6

1409(05)83 “ 83

Чимкент, Областной драм театр.
Фото Р. Ваганова.

«Издательства Жазушы» Алма-Ата 1972

В годы Великой Отечественной войны Чимкент стал одним из городов СССР, куда был эвакуирован ряд промышленных предприятий страны. Из прифронтовой полосы сюда было перебазировано 17 заводов и фабрик. Город производил запасные части к танкам, снаряды, металл, свинец, оптические приборы и другую продукцию. Две пули из трёх, отстрелянных в фашистов, были сделаны из чимкентского свинца. Семеро чимкентцев были удостоены звания Героя Советского Союза.

Послевоенные 1950—1980-е годы отмечены бурным ростом экономики города. Строительство новых промышленных предприятий, вызвавшее бурный приток населения, обусловило развитие инфраструктуры и социальной сферы. Вместе с тем близость границы с маоистским Китаем, отношения с которым с начала 1960-х годов стали напряженными, Чуйской долины, традиционного центра выращивания анаши, а также наличие определенных противоречий в многонациональном населении быстро растущего промышленного центра, способствовали постепенному росту негативных явлений.

Превращение города в перевалочный пункт доставки дефицитных товаров — сначала в Китай, а затем, с середины 1960-х годов — в Сибирь и Монголию, организация преступными сообществами наркоторговли, в которой в качестве курьеров нередко использовались водители большегрузных автомобилей, привели в 1967 году к массовым акциям протеста, вылившимся в кровавые столкновения, сопровождавшиеся погромами административных зданий, в том числе горкома партии, УВД, попытками захвата тюрьмы и расправы с работниками местной милиции, якобы занимавшимися поборами с водителей.

В ходе подавления массовых акций протеста имелись погибшие и раненые, несколько сотен человек арестованы и осуждены к длительным срокам тюремного заключения. Согласно официальным данным, во время событий 13-15 июня 1967 года в Чимкенте погибло 8, было ранено свыше 50 человек. Органамигосбезопасности СССР были установлены виновные в жестоком подавлении акций протеста из числа местных руководителей МВД, которые по итогам расследования были освобождены от своих должностей или переведены на работу в другие регионы.

(wikipedia.ru)

Серия «Города Казахстана»
чпмквнт
16 открыток. Фото Р. Ваганова.
Хь’дож. ред. В. Табылдпсв.
Тех. ред. С. Лспссова.
Редакторы Т. Шаханов, Пк. Куатбаев.

Издательство «Жазушы» Алма-Ата – 1972
Полпграфкомбпнат. Заказ 996.
Тираж 80000 экз. Цена 70 коп.
уго-5600.

На облойте: г. Чимкент.
Высотные дома

shymkent_1979_01_960

shymkent_1979_02_960

Чимкент. Гостиница „Восход“.
Фото В. Подгорного

shymkent_1979_03_960

shymkent_1979_04_960

Чимкент. Ресторан „Найнар“.
Фото В. Алексеева

shymkent_1979_05_960

shymkent_1979_06_960

г. Чимкент. Мемориал Славы.

Авторы мемориала А. Н. Андрущенко, М. 0. Айнеков,
И. Г. Рыжков

Фото В. Алексеем

Министерств связи ссср. 1983. з.аз2з4.мпфг.т. 100 тыс. 03.03.33. и. в к.

Shymkent (Kazakh: Шымкент / Şımkent), formerly known as Chimkent (Russian: Чимкент) until 1993, is the capital city of South Kazakhstan Province, the most populated region in Kazakhstan. It is the third most populous city in Kazakhstan behind Almaty and Astana with a population of 629,600 (2011-02-01).[1] A major railroad junction on the Turkestan-Siberia Railway, the city is also a notable cultural centre, with an international airport. It is situated 690 km west of Almaty and 120 km to the north of Tashkent, Uzbekistan.

(wikipedia.com)


Read more