Tag Archive for: «Liesma»

Kartīšu komplekts
JAUNĀ RĪGA
V. Gaiļa foto
Metiens 150000 eks. Katra kartīte maksā 5 kap. Ofs. tehn. Rīgas Paraugtip.
Vienības gatvē ll. Pasūt. Nr. 590.
2n2422n
©«Liesma», 1976

 

Komplektā I6 kartītes. Maksā 94 kap. Māksl. redaktore V. Šakina.
Tehn. red. D. Pastare