Tag Archive for: 1986

Алматы. А. С. Пушкин атындағы Қазақ ССР-інің
Мемлекеттік кітапханасы

Алма-Ата. Государственная библиотека
Казахской ССР имени А. С. Пушкина

Фото А. Дунаева

© Издательство «Өнер», Алма-Ата, 1986
К. УГ 19143. 3. 1610. Т. 40 000 экз. Ц. 3 к. 3113211

Алматы. Абай атындағы проспектіде;
орталық жүзу бассейні, оқу-спорттық
комплекс, цирк

Алма-Ата. На проспекте нменн Абая:
центральный плавательный бассейн,
учебно-спортивный комплекс, цирк
Фото А. Дунаева

© Издательство «Өнер», Алма-Ата, 1986
ИК. УГ 19143. 3. 1610. Т. 40 000 экз. Ц. 3 к. 311321

Через десяток літ буде два віки відтош, як на березі тихої Лугані при ливарному заводі виникло селище. На початку “80-их років минулого століття, об’єднавшись з поселенням Кам’яний Брід, воно дістало статус міста. і при народженні, і в наші дні його обличчя визначають риси, які дозволяють говорити про нього як про місто в робочій спецівці.

Десятки заводських труб, громаддя виробничих корпусів, тисячі й тисячі людей, що вливаються у прохідні підприємств, а по закінченні зміни розтікаються по оновлених, забудованих висотними спорудами зелених вулицях і площах, де снують автобуси, тролейбуси, трамваї,-д таким постає сучасний Ворошиловград. І живе тут нар0д, гордифй усвідомленням своєї причетності до великої армії труда – робітничого класу Країни Рад..

У пролетарському Луганську, як довго називалося місто, на початку нинішнього століття утворилися марксистські гуртки. Революцію 1905-1907 рр. його жителі ознаменували масовими виступами проти царизму. Тоді ж тут виникла і активно діяла Рада робітничих депутатів -одна з перших у Росії. Мужня боротьба трудящих Луганська, керована більшовиками і високо оцінена В. І. Леніним, не припинялася ні на хвилину,. Вже на другий день після переможного штурму Зимового Радянську владу було проголошено і в Луганську. Надійною опорою її стало місто під час громадянської війни, так само міцно тримали в руках зброю гор0дяни і в період Великої Вітчизняної. Самовіддано відроджували вони 3 руїн визволений від гітлерівців Ворошиловград.

Недавно вся країна відзначила 50-річчя стахановського руху.

Доречно тому згадати, що прославлений гірник встановив рекорд на цій шахтарській землі, що на т0дішньому Луганському паровозобудівному заведі – нині головному підприємстві виробничого об’єднання «Ворошиловградтепловоз» – нар0дився почин, що передував трудовому педвигу Стаханова і був підхоплений усією країною: «П’ятирічку – за чотири роки!».

Ворошиловград є Одним з найбільших індустріальних центрів СРСР. Крім тепловозів, він випускає техніку для вугільної промисловості і колінчасті вали, сталеві труби й автомобільні клапани, сукно й трикотаж, взуття і цукерки. До міських околиць підійшли шахти.

3 індустрією, її потребами пов’язана діяльність місцевих наукових і проектних установ. У співдружності з виробничниками їх колективи вирішують актуальні завдання науково-технічного прогресу.. До практичної) роботи все активніше підключаються учені машинобудівного, сільськогосподарського, медичного, педагогічного інститутів. Значний і культурний потенціал Ворошиловграда, де функціонують український музичнопдраматичний, російський драматичний театри та театр ляльок, філармоня, цирк, краєзнавчий, художній музеї, музей К. Є. Ворошилов ва, Палаци культури, десятки бібліотек, спортивні обєкти. Діє обласна організація Спілки письменників України, правління якої знаходиться, до речі, в будинку, де жив місцевий ур0дженець, відомий російський
лексикограф і літератор В. І. Даль.

Заслуги міста перед країною гідно відзначені Батьківщиною. Його нагор0джено орденами Червоного Прапора і Жовтневої Революції.

ПЕРЕЛІК ЛИСТІВОК

Пам’ятник В. І. Леніну. Будинок видавництва «Ворошиловградська правда».
Площа Ворошилова. Пам’ятник К. Є. Ворошилову.
Меморіал «Гостра Мотила».
Памятний знак на честь льотчиків. Меморіал на честь героїв революції і громадян-
ської війни.
Будинок краєзнавчого музею. Памятник залізничникаи.
Монумент «Трудівникові Луганщини». Вулиця Коцюбинського.
Погруддя О. Г. Моп0дчого. Куточок скверу.
Пам’ятник «Слава труду». Вид на вулиці Радянську і Оборонну.
Висотнии будинок на 13..й лінії. Пам’ятник паровозобудівникам міста.
Площа Героїв Великої Вітчизняної війни.
Готель «Турист».
Муздрамтеатр. Памятник В. І. Далю.
Будинок звязку. Станція техобслуговУвання.
Автовокзал.
Фонтани на вул. Коцюбинського. Залізничний вокзал.
Ресторан «Перник». Критий ринок.
Універмаг «Росія».

Га обкладинці: вул. Коцюбинського (1 стор.); у парку ім. 1 Травня, 13-а лінія
4 стор.

Через десяток лет будет двавека с той поры, как на берегу тихой Лугани при литейном зав0де возник поселок. В начале 80-х г0дов прошлого столетия, объединившись с поселением Каменный Бред, он получил статус гор0да. И при рождении, и в наши дни его облик определяют черты, которые позволяют говорить о нем как о городе в рабочей спецовке.

Десятки заведских труб, громады производственных корпусов, тысячи и тысячи пиодей‚ впивающиеся в проходные предприятий, а по окончании смены растекающиеся по обновленным, астроенным
высотными зданиями зеленым улицам и площадям, где снуют автобусы, троллейбусы, трамваи,…- таким предстает современный Ворошиловград. И живет здесь нар0д‚ гордый сознанием своей причастности к великой армии труда – рабочему классу Страны Советов.

В пролетарском Луганске, как долго назывался город, в начале нынешнего столетия образовались марксистские кружки. Революцию 1905-4907 гг. его жители ознаменовали массовыми выступлениями против царизма. Тогда же здесь был создан иактивно действовал Совет рабочих депутатов -один из первых в России. Мужественная борьба трудящихся Луганска, ведомых большевиками и высоко оцененная В. И. Лениным, не прекращалась ни на минуту. Уже на второй день после победного штурма Зимнего Советская власть была провозглашена ив Луганске. Надежной опорой ее стал город во времена гражданской войны, так же крепко держали в руках оружие горожане и в пери0д  Великой Отечественной. Самоотверженно возрождали они из руин
освобожденный от гитлеровцев Ворошиловград.

Недавно вся страна отметила 50-летие стахановского движения.

Уместно поэтому вспомнить, что Прославленный горняк установил рекорд на этой шахтерской земле, что на тогдашнем Луганском паровозостроительном заведем-ныне головном предприятии производственного объединения «Ворошиловградтепловоз»-родился почин, предшествовавший трудовому подвигу Стаханова и псдхваченный всей страной: «Пятилетку -» в четыре года!».

Ворошиловград является одним из крупнейших индустриальных центров СССР. Помимо тепловозов, он выпускает технику для угольной промышленности и коленчатые валы, стальные трубы и автомобильные клапаны, сукно и трикотаж, обувь и конфеты. К гор0дским окраинам подошли шахты.

С индустрией, ее нуждами связана деятельность местных научных и проектных учреждений. В ссдружестве с произведственниками их коллективы решают актуальные задачи научно-технического прогресса. К практической работе все активнее подключаются ученые машиностроительного, сельскохозяйственного, медицинского, педагогического институтов. Значителен и культурный потенциал Ворошиловграда, где функционируют украинский музыкально-“драма…ческий, русский драматический театры и театр кукол, филармония, цирк, краеведческий, художественный музеи, музей К. Е. Ворошилова, Дворцы культуры, десятки библиотек, спортивные объекты. Действует областная организация Союза писателей Украины, правление которой размещается, кстати, в здании, где жил местный уроженец, известный русский лексикограф и литератор В. И. Даль.

Заслуги города перед страной по достоинству отмечены Р0диной. Он
награжден орденами Красного Знамени и Октябрьской Революции.

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОТКРЫТФК

Памятник В. И. Ленину. Здание издательства «Ворошиловградская правда»…
Площадь Ворошилова. Памятник К. Е. Ворошилову.
Мемориал «Острая Могила».
Памятный знак в честь летчиков. Мемориал в честь героев революции и гражданской войны.
Здание краеведческого музея. Памятник железнодорожникам.
Монумент «Труженику Луганщины». Улица Коцюбинского.
Бюст А. И. Молодчего. Уголок сквера.
Памятник «Слава труду». Вид на улицы Советскую и Оборонную.
Высотный дом на 13-й линии. Памятник паровозостроителям города.
Площадь Героев Великой Отечественной войны.
Гостиница «Турист».
Муздрамтеатр. Памятник В. И. Далю.
Дом связи. Станция техобслуживания.
Автовокзал.
Фонтаны на ул. Коцюбинского. Железнодорожный вокзал.
Ресторан «Перник». Крытый рынок.
Универмаг «Россия»
На обложке: ул. Коцюбинского (1 стр.); в парке им. 1 Мая, 13-я линия (4 стр.).

 

Фото Б. Коробейникова. «Ворошиловград». Комплект із 17 кольорових листівок. Автор тексту Г. Рудь. © Редакція українсь-
ких календарів і художніх листівок. Київ. 1986. «Радянська Україна». Тираж 131000 комплектів. Зам. 04938. Ордена
Леніна комбінат друку ВИДавництва «Радянська Україна». Ціна 94 к. БФ 11453.
Фото Б. Коробейникова. Художественное оформление обложки Т. Лукомской. «Ворошиловград». Автор текста Г. Рудь.
Составитель А. Радченко. Комплект из 17 цветных открыток (на украинском и русском языках). Редакция украинских календа-
рей и художественных открыток. «Радянська Україна».

в Ш 40 -. 86

М227(04) – 86
ВІДСИЛАТИ ПОШТОЮ ТІЛЬКИ У КОНВЕРТІ

«Блюда башкирской кухни». Комплект из 15 цветных фотооткрыток. Цена 51 коп. Издательство «Планета». Москва, 1985 г. Фото
С. Булавского. Составитель Индуса Амировна Арсланова. Автор текста Анна Александровна Крылова. Обложка художника В. Паличикова.

Зав. редакцией Н. Бояркина. Редактор Д. Гринберг. Художественный редактор Л. Костенко. Технические редакторы Н. Ремизова, Т. Домашнева. Корректор Т. Кузьменко. 24/8а-6972. Тираж 1 млн; Печать офсетная. Бумага люксоарт. З. 2085
Издательство «Планета», 103031, Москва, Петровка, 8/11
Ордена Трудового Красного Знамени Московская типография № 2
«Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 129301,
Проспект Мира, 105

5105000000417
Б – 370-85

Издание подготовлено при участии сотрудниковков Управления общественного питания при
Совете Министров БАССР и поваров ресторана «Башкортостан»

ЗУР-БЯЛЕШ
(Большой круглый пирог)

На 4 порции
Мука пшеничная-500 г, молоко-мЗ/4 стакана, масло
топленое-2 ст. ложки, яйцо-1 шт., масло сливоч-
ное- 0,5 ст. ложки, мякоть баранины, говядины или ку-
рицы-376 г, рис-700 г или картофель-м7 шт., лук
репчатый-«2 шт., соль и специи по вкусу
Замесить пресное сдобное тесто, разделить его на
2 части. Из большей (4/5 теста) раскатать лепешку (боль-
ше диаметра сковороды), положить ее на смазанную
жиром сковороду, на середину выложить отварной рис,
или сырой картофель, нарезанное мелкими кусочками
сырое мясо, смешанное с луком и заправленное пер-
цем и солью.
Из оставшегося теста раскатать лепешку меньшего диа-
метра, оставив немного теста на шарик, и накрыть ею
начинку. Края лепешек соединить, защипать «веревоч-
кой». На верхней лепешке сделать отверстие, закрыть
его шариком. Пирог выпекать в хорошо нагретом ду-
ховом шкафу, периодически подливая через отверстие
бульон.
После выпекания смазать изделие сливочным маслом.
Издательство «Планета», 1985

1. Закуска уфимская
2. Тутырылган-тауык заливной
З. Тукмас
4. Суп-салма с катыком
5. Бишбармак
6. Олюш
7. Усбосмак
8. Кыстыбый
9. Коймак
10. Вак-балеш
11. Урама, чек-чек
12. Губадия
13. Суп сладкий из черной смородины с салмой
14. Яблоки, фаршированные эремсеком
15. Прохладительные напитки

На экономической карте страны он значится как крупный центр угледобычи и произв0дства металла. Специалисты же по озеленению стремятся сюда, чтобы познакомиться с методами выращивания цветов и других декоративных растений. И в этом нет ничего удивительного: уголь и розы-сила и нежность -весьма к лицу городу-богатырю. О Донецке можно долго и много говорить, но словами, пожалуй, не передать всей его мощи и величия. Однако, если перейти на язык цифр, он будет поражать своей звучностью. Достаточно сказать, что основной предукции – угля – здесь добывают около 20 миллионов тонн в год: столько же, сколько дают его, например, все шахты Франции. Производство чугуна, стали и проката достигает ныне почти 5 миллионов тонн. Полторы сотни предприятий гор0да выпускают ежегодно самой разнообразной продукции на миллиарды рублей.

Современный Донецк раскинулся на площади 358 кв. км, в нем проживает более миллиона человек. Каждый второй гектар его территории – это газоны, парки или бульвары: на каждого жителя приходится почти по 18 квадратных метров зеленых насаждений. Таким город стал лишь несколько десятилетий назад. А когда-то о нем, а вернее, о дореволюционной Юзовке, известный писатель и врач В. Вересаев писал: «Черная земля, черные дороги… Нет ни одного деревца, ни одного кустика; нет ни пруда, ни ручейка». Да, так было…

Но пришло время, и донецкий пролетариат, собранный в единый кулак большевиками-ленинцами, стал хозяином на этой политой его потом и кровью земле. В жестоких схватках с белогвардейцами и интервентами он отстоял завоевания революции. И о тех героических днях напоминает ныне зажженный навечно огонь в сквере имени Павших коммунаров. Неувядаемой славой покрыли себя жители шахтерской столицы и в г0ды Великой Отечественной войны. Десятки тысяч из них были бойцами народного ополчения, каждый третий участвовал в строительстве оборонительных сооружений. Ни одной минуты передышки из долгих 700 дней фашистской оккупации не давали ненавистному врагу партизанские отряды и псдпольно-патриотические группы. 06 их боевых делах напоминает памятник

«Непокоренные», установленный в одном из скверов Пролетарского района. Немеркнущий подвиг советских воинов, свершенный у стен города, олицетворяет монумент «Освободителям Донбасса» в парке имени Ленинского комсомола и ряд других памятников в честь героев.

В послевоенный период Донецк неудержимо рос вверх и раздавался вширь. И не случайно поэтому многие его достопримечательности связаны с темой труда. Таков, например, монумент «Слава шахтерскому труду» с величественной фигурой горняка на Шахтерской площади-своеобразная визитная карточка областного центра.

Зодчие и строители Донецка создали в последнее время немало красивых комплексов и ансамблей. Так, в районе пересечения улицы Артема с проспектом Титова удачно дополняют друг друга стадион «Локомотив» с теннисными кортами, высотная гостиница «Шахтер», Дворец молодежи «Юность» и группа 14-этажных домов с торговым центром. Органично вписались в силуэт города и цирк «Космос» на Ленинском проспекте, и Дворец спорта на проспекте Ильича, и новый Дворец пионеров и школьников на бульваре Шевченко, и выставочный комплекс в парке
имени Ленинского комсомола.

Донецк-крупный научный и культурный центр. Здесь более 100 научноисследовательских, проектных, конструкторских и других институтов. Работу многих таких учреждений координирует Донецкий научный центр АН УССР. Вечером зажигаются огни в Государственном академическом театре оперы и балета, в областном украинском музыкально-драматическом театре имени Артема,
в Дворцах и Домах культуры, клубах.

В последнее время все более значительную роль в жизни города играет Донецкий ботанический сад АН УССР, самый молодой в нашей стране. Одно из важных направлений в его работе -озеленение промышленных территорий. В коллекции ботсада 180 сортов роз. Но в летнее время розарием, по сути, являются все улицы и площади города, на которых цветет миллион кустов роз – по одному на
каждого жителя Донецка.

перечень открыток

Памятник В. И. Ленину. Театр.
Памятник борцам за Советскую власть. Управление шахты «Заперевальная».
Ул. Артема. Памятник Артему.
Памятник жертвам фашизма. Площадь Коммунаров.
Памятник «Освободителям Донбасса». Комсомольский проспект.
Памятник Т. Г. Шевченко. Кинотеатр им. Т. Г. Шевченко.
Областная библиотека им. Н. К. Крупской. Админздание.
Здание Министерства угольной промышленности УССР. Набережная реки Кальмиус.
Главный корпус университета. Спорткомплекс.
Институт травматологии и ортопедии. Озеро в парке им. А. С. Щербакова.
Площадь В. И. Ленина. Дворец культуры.
Дворец молодежи «Юность».
Ботсад АН УССР.
Гостиница «Шахтер». Цирк «Космос».
Автовокзал «Северный».
Железнодорожный вокзал.
Детская железная дорога. Мозаичный городок сказок.
На обложке: памятник «Освободителям Донбасса», набережная (1 стр.); вид на
город (4 стр.).

Фото В. Болясного. Художественное редактирование и оформление обложки
А. Радченко. «Донецк». Автор текста А. Иванов. Составитель В. Гринько.
Комплект из 17 цветных открыток (на украинском и русском языках). Редакция
украинских календарей и художественных открыток. «Радянська Украіна».

 

На економічній карті країни його позначено як великий центр вуглевидобутку і виробництва металу. Спеціалісти ж по озелененню поспішають сюди, щоб познайомитися з методами вирощування квітів та інших декоративних рослин. і в цьому немає нічого дивного: вугілля і троянди -сила і ніжність – вельми до лиця місту-богатирю. Про Донецьк можна довго і багато говорити, але словами,
мабуть, не передати всієї його могутності і величі. Проте, якщо перейти на мову цифр, вона вражатиме своєю гучністю. Досить сказати, що основної прОдукції вугілля-тут видобувають близько 20 мільйонів тонн на рік: стільки ж, скільки дають його, наприклад, усі шахти Франції. Виробництво чавуну, сталі і прокату сягає нині майже 5 мільйонів тонн. Півтори сотні підприємств міста випускають щороку найрізноманітнішої продукції на мільярди карбованців.

Сучасний Донецьк розкинувся на площі 358 кв. км, у ньому мешкає більш як мільйон чоловік. Кожен другий гектар його території-це газони, парки або бульвари: на кожного жителя припадає майже по 18 квадратних метрів зелених насаджень. Таким місто стало лише кілька десятиліть тому. А колись про нього, вірніше, про дореволюційну Юзівку, відомий письменник і лікар В. Вересаєв писав:
«Чорна земля, чорні дороги… Немає жодного деревця, жодного кущика; немає ні ставка, ні джерельця». Справді, так було…

Але настав час, і донецький пролетаріат, зібраний в єдиний кулак більшовикамиленінцями, став господарем на цій политій його потом і кров’ю землі. У жорстоких сутичках з білогвардійцями та інтервентами він відстояв завоювання революції. про ті героїчні дні нагадує нині запалений навічно вогонь у сквері імені Полеглих комунарів. Невмирущою славою вкрили себе жителі шахтарської столиці і в роки Великої Вітчизняної війни. Десятки тисяч з них були бійцями народного ополчення, кожен третій брав участь у будівництві оборонних спОРУд. Жодної хвилини перепо-
чинку з довгих 700 днів фашистської окупації не давали ненависному ворогу партизанські загони і підпільно-патріотичні групи. Про їх бойові справи нагадує пам’ятник «Нескорені», встановлений в одному із скверів Пролетарського району. Немеркнучий подвиг радянських воїнів, здійснений біля стін міста, уособлює монумент «Визволителям Донбасу» в парку імені Ленінського комсомолу та ряд інших пам’ятників на честь героїв.

У післявоєнний період Донецьк нестримно ріс угору і роздавався ушир. І не випадково тому значна кількість його визначних пам’яток пов’язана з темою праці. Такий, наприклад, монумент «Слава шахтарському труду» з величною фігурою гірника на Шахтарській площі -своєрідна візитна картка обласного центру.

30дчі і будівельники Донецька створили останнім часом чимало красивих комплексів і ансамблів. Так, у районі перехрещення вулиці Артема з проспектом Титова вдало доповнюють Один одного стадіон «Локомотив» з тенісними кортами, висотний, готель «Шахтар», Палац молоді «Юність» і група 14-поверхових будинків з торговим центром. Органічно вписалися у силует міста і цирк «Космос» на Ленінському проспекті, і Палац спорту на проспекті Ілліча, і новий Палац піонерів та школярів на бульварі Шевченка, і виставочний комплекс у парку імені Ле-
нінського комсомолу.

Донецьк-великий науковий і культурний центр. Тут більш як 100 науководослідних, проектних, конструкторських та інших інститутів. Роботу багатьох таких закладів координує Донецький науковий центр АН УРСР. Увечері засвічуються вогні в Державному академічному театрі опери та балету, в обласному українському музично-драматичному театрі імені Артема, у Палацах і Будинках культури, клубах.

Останнім часом дедалі значнішу роль у житті міста відіграє Донецький ботанічний сад АН УРСР, наймолодший у нашій країні. Один з важливих напрямів в його роботі – озеленення промислових територій. У колекції ботсаду 180 сортів троянд. Але влітку розарієм, посуті, є всі вулиці і площі міста, на яких цвіте мільйон кущів троянд – по Одному на кожного жителя Донецька.

ПЕРЕЛІК ЛИСТІВОК
Пам’ятник В. І. Леніну. Театр.
Пам’ятник борцям за Радянську владу. Управління шахти «Заперевальна».
Вул. Артема. Пам’ятник Артему.
Пам’ятник жертвам фашизму. Площа Комунарів.
Пам’ятник «Визволителям Донбасу». Комсомольський проспект.
Пам’ятник Т. Г. Шевченкові. Кінотеатр ім. Т. Г. Шевченка.
Обласна бібліотека ім. Н. К. Крупської. Адмінбудинок.
Будинок Міністерства вуґільної промисловості УРСР. Набережна ріки Кальміус.
Головний корпус університету. Спорткомплекс.
інститут травматолотії і ортопедії. Озеро у парку ім. О. С. Щербакова.
Площа 8. І. Леніна. Палац культури.
Палац молоді «Юність».
Ботсад АН УРСР.
Готель «Шахтар». Цирк «Космос».
Авто вокзал «Північний».
Залізничний вокзал.
Дитяча залізниця. Мозаїчне містечко казок.
На обкладинці: пам’ятник «Визволителям Донбасу», набережна (1 стор.); вид на
місто (4 стор.).

Фото В. Болясного. «донецьк». Комплект із 17 кольорових листівок. Автор тексту
А. Іванов. © Редакція українських календарів і художніх листівок. Київ. 1986.
«Радянська Україна». Тираж 110000 комплектів. Зам. 07075. Ордена Леніна
комбінат друку видавництва «Радянська Україна». Ціна 94 к. БФ 10897.

Четыре века назад, в 1557 году Кабарда добровольно во шла в состав Русского государства. В то грозное время ка бардинский князь Темрюк возглавил борьбу Кабарды и Черкеэсии против иноземных захватчиков султанской Тур ци и Крымского ханства зтой борьбе народ искал союз ников, и самым могущественным. и верным из них оказалась Россия в двадцаые годы нашего века заря Великой революции Ленина озарила землю Кабардино Балкарии В братской семье нщсэдов СССР республика у Горы Сча сть Эльбрусазанимает достойное место. Два ордена Ле-нина, ордена Октябрьской Реолюции и Дружбы народов на знамени Ка6адиноБалкарии А столица КБАССР Нальчик награждена орденом Отечественной войны 1 степени Сегодня на древней земле кабардинцев и балкарцев люди добыают вольфрвм и молибден изготавливают уникальный алмазный буровой инструмент, точные приборы, станки, О предприятиях республики все чаще говорят в превосход-ной степени “самое крупное”, “самое современное”,  “учикальное”…

Продукцию этих предприятий получают во всех экономи-ческих районах страны, во всех частях ста.
Широко известен передовой опыт кукурузоаодов Кабар-диноБаЛкарий Родина отечественного альпинизма, . крупный туристский центр страны, всесоюзный курорт любимое . место отдыха горнолыжников это тоже КабардиноБалкария А еще это зелень долин, снега вершин древние башни вечное безмолвие камня и звон ручьев, труд крестьянина и подвиг воина, мудрая мысль ученого и неуемная фантазия художника Советская КабардиноБалкария! Прекрасна она в своих контрастах, неповторим ее облик! И тот, кто ни ..азу не по бывает на этоЙ земле наверное потеряет многое Потому мы говорим всем: Добро пожаловать!

В.Вороко,

заслуженный работник культуры РСФСР

 

Фото Е. Монина, В. Ворокова и других. Художник в. Лахненко
Кабардино-Бапкария. Комплект из 12 открыток
Издательство «Кавказская здравница», 1986
Изд. №3 87. Зак. 3782. Тир. 50 000 экз. ВГ-89276.
Типография издательство «Кавказская здравница», 357310, г. Минеральные Воды
Ставропольского края, ул. 50 петокъября, 67. Цена комплекта 80 коп.

Ущелье Безенги. Туры
Кабардино-Бапкарский государственный высокогорныи заповедник
Баксанское ущелье
На высокогорных альпийских пастбищах
Ботанический сад КБГУ
Народная поэтесса Кабардино-Бапкарии Танзиля Зумакулова среди жителей селения Советская Балкария в Черекском ущелье
Черекское ущелье. Сторожевая башня
Курорт Нальчик. Пансионат«Грушевая роща»
Кенженские. яблоки
Ветераны труда саду совхоза «Кенже»

Дары кабардино-балкарской земли
Свадьба на Тереке. Селение Терекское
3 7 Приэльбрусье. Маятниковая пассажирская дорога к станции «Старый кругозор»
Черексное ущелье. Голубое озеро
Чегемское ущелье. Водопады зимой
Напьиик. дом Советов
Напьиик. Монумент «Навеки с Россией»
Маки
Селение Гунделен. Памятник «Скорбящий горец»
Альпинисты
Главный Кавказский хребет
Приэльбрусье. На склонах Чегета

МУРМАНСК

Если подняться . на вершину горы, которая прикрывает город с юга, взору открываются проспекты и улицы, спускающиеся по четырем террасам к Кольскому заливу,. кварталы новых жилых домов, многочисленные корпуса промышленных зданий… А внизу вицнеется лес корабельных мачт.

Мурманск – город рыбаков. Круглый гоц от причалов этого незамерзающего порта уходят в море большие морозильные траулеры. транспортные и производственные рефрижераторы. плавучие базы. оснащенные новейшим обэрудованием. Рыбаки Советского Севера добывают рыбы больше в полтора раза, чем Франция, чуть меньше, чем весь рыболовный флот Англии.

Гор0д на 69-й параллели -крупнейший из заполярных городов мира и один из самых больших портов СССР. Мурманск справедливо называют «воротами Арктики», ибо здесь начинается Северный морской путь.

Каждый гол с началом арктической навигации мощные ледоколы ведут полярными морями караваны судов в порты Сибири, на Чукотку, Камчатку. на полярные станции.

Моря и океаны всего земного шара бороздят корабли Мурманского морского парохолства. И немало иностранных судов принимает у себя торговый порт славного города.

Своеобразен климат Мурманска, рожденный в нескончаемом споре полярной стужи с теплым течением океана. Долгая морозная зима неожиданно прерывается отгепелями. Но зато даже в июне и в сентябре шквальные ветры приносят вдруг с необъятных просторов Арктики снежные «заряды».

На несколько месяцев Мурманск погружается зимой в темноту полярной ночи, а в мае и в июне солнце не заходит за горизонт.

Город возник сравнительно недавно, в 1915 году, во время строительства Мурманской железной дороги. Бурное развитие его началось в годы первой пятилетки, когда стала создаваться база рыбопромыслового флота. Кроме предприятий рыбной индустрии, на которых занято более половины рабочих и служащих Мурманска, здесь находятся судоремонтные завоцы, крупные строительные Организации, десятки промыш-
ленных предприятий.

С первых же дней Великой Отечественной войны с фашистскими захватчиками Мурманск-прифронтовой город. Фашистская авиация сожгла и разрушила три четверти зданий и сооружений. После окончания войны Мурманск за несколько лет был полностью восстановлен. Он вырос по сравнению с 1941 годом почти втрое по числу населения и в пять раз по количеству жилой площади. На двадцать километров протянулся сегодняшний Мурманск вдоль Кольского залива, ему уже тесно становится в прежних границах. Разрастаясь,
город поднимается вверх по сопкам, занимая их склоны новыми благоустроенными зданиями.

Мурманск – административный, экономический и культурный центр индустриальной Заполярной области, награжденной орденом Ленина за успехи, достигнутые в рава витии народного хозяйства

Фото Ю. Карминекого, Н. Самсоненко
Художник Н. Шлепянова
Памятник В. И. Ленину

Площадь Советской Конституции
Памятник С. М. Кирову
Памятник защитникам Советского Заполярья
Памятник Герою Советского Союза А. Ф. Бредову
Дворец культуры им. С. М. Кирова
Монумент в честь погибших рыбаков и кораблей тралового флота в годы Великой Отечественнои воины
Гостиница «Арктика»
Гостиница «69-я параллель»
Проспект В. И. Ленина
Памятник 6-й героической комсомольской батарее
Среднее мореходное училище им. И. И. Месяцева
Плавательный бассейн
Железнодорожный вокзал
Детский мир на Проспекте им. В. И. Ленина
Универмаг «Мурманск»

 

Автор Н. Галченко
Редактор Л. Иванова
Художественный редактор В. Демидов
Технический редактор В. Горшкова
Корректор Т. Лебедева

МОСКВА «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 1986
25.08.1986 г. А1З173. ИЗО-626. Тираж 50 000 экз.
Зак. № 1185. Цена 54 к. РПП-З.
5105040000-395
Издательство «Советская Россия», 1986
Цена. 54 к.

Изначально аэродром был построен как главный аэродром Военно-воздушных сил Советской армии. 1 сентября 1953 года вышло Постановление Совета Министров СССР о строительстве Центрального аэродрома ВВС в районе населённого пункта Чашникова.

Аэродром получил первоначальное название Шереметьевский по двум расположенным неподалеку объектам — жилому посёлку Шереметьевскому и одноимённой станции Савёловской железной дороги.

1957 год — введены в строй взлётно-посадочная полоса, магистральная и соединительные рулёжные дорожки, три перрона с местами для стоянки самолетов, здания Центрального пункта управления.

В 1959 году аэродром передан от Министерства обороны СССР в гражданскую авиацию. Официальной датой открытия Международного аэропорта Шереметьево считается 11 августа 1959 года. В этот день службы предприятия впервые обслужили лайнер «Ту-104», доставивший пассажиров из Ленинграда.

Инициатор создания международного аэропорта — глава СССР Н. С. Хрущёв. По свидетельствам современников, он был настолько поражён размахом аэропорта «Хитроу» в Лондоне (где пребывал с государственным визитом), что прилетев обратно в СССР и выйдя из самолёта на вновь построенном Шереметьевском военном аэродроме, оглядел пустырь и сказал: «Пора бы и у нас построить такой аэропорт». Его слова были восприняты как руководство к действию, и постановлением правительства страны 31 июля 1959 года на базе бывшего военного аэродрома Шереметьевского был организован аэропорт Шереметьево, а уже 11 августа того же года лайнер «Ту-104», вылетевший из Ленинграда, приземлился на аэродроме Шереметьево, где аэропортовые службы впервые выполнили коммерческое и техническое обслуживание. Первым аэровокзалом Шереметьева стало небольшое здание Центрального пункта управления, располагающееся рядом с нынешним Терминалом «B» (Шереметьево-1).

1 июня 1960 года выполнен первый международный рейс по маршруту Москва (Шереметьево) — Шёнефельд на самолёте «Ил-18» Внуковского авиаотряда. Располагая самолётами «Ту-104», «Ил-14» и «Ил-18», «Аэрофлот» выполнял из Шереметьева рейсы в 23 зарубежных государства. За первый год работы аэропорт обслужил 50 тыс. пассажиров и 3 тыс. тонн почты и грузов.

С 1961 года из Шереметьева выполнялись специальные, чартерные и регулярные рейсы на Кубу, в США, в Канаду, Мексику, Аргентину и Австралию.

11 февраля 1964 г. был издан приказ начальника Главного управления Гражданского воздушного флота «Об организации Транспортного управления международных воздушных линий Гражданского воздушного флота», в состав которого вошли московский аэропорт Шереметьево и международная авиагруппа Московского управления транспортной авиации с местом базирования в Шереметьеве.

3 сентября 1964 года аэровокзальный комплекс Шереметьево-1 принял первых пассажиров. Здание аэровокзала было построено в передовом по меркам конца 1950-х архитектурном стиле и по своей оригинальности стало в своё время лучшим из отечественных сооружений подобного типа. Архитектурной доминантой явилось посадочное здание, которое в народе получило название «рюмка» и ставшее изюминкой в облике Международного аэропорта Шереметьево на долгие годы. Над проектом терминала работала команда архитекторов под руководством Г. Елькина и Ю. Крюкова.

К 1970 году аэропорт Шереметьево стал крупнейшим в СССР.

20 ноября 1967 года состоялся первый рейс из аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк.

1972—1974 — строительство новой взлётно-посадочной полосы (ВПП-2).

В преддверии проведения Московской Олимпиады, 17 ноября 1977 года был заложен первый камень в основание нового аэровокзала Шереметьево-2, расположенного на месте старого терминала международных авиалиний.

6 мая 1980 года состоялось торжественное открытие аэровокзала Шереметьево-2.

В 1980 году за месяц проведения олимпийских игр аэропорт Шереметьево обслужил более 460 тыс. иностранных пассажиров.

В 1985 году аэропорт Шереметьево обслужил 3,5 млн пассажиров. Регулярные полёты в зарубежные страны выполнялись по 172 маршрутам в 122 пункта 97 стран мира. В том же году введён в эксплуатацию международный грузовой аэровокзал с пропускной способностью до 150 тыс. тонн.

(text: wikipedia.org)

КИЕВ

Комплект: 22 открытки с текстами на украинском, русском, английском, французском и немецком языках Киев, «Мыстэцтво»

Фото Бориса Александровича Минделя,
Игоря Алексеевича Кропивницкого,
Ростислава Ивановича Якименко

И Юрия Михайловича Бусленко
Художественное оформление
Владимира Борисовича Бродского

Редактор Т. 0. Барвінська
Художній редактор. М. О. Крєпкий
Технічний редактор.. Т.С. Татсірєнкова
«МИСТЄЦТВО», 252034-, Київ-34,
Золотоворітська’, 11.

БФ 32460, Вид. М.) 10617. Т. 100 000 пр.
З. 6-514. «Поліграфкнига». Ц. 1 крб. 18“ к.
«Мистецтво», 1986

Фото Бориса Олександровича Мінделя,
Ігоря Олексійовича Кропивницького,
Ростислава Івановича Якименка
та Юрія Михайловича Бусленка
Комплект: 22 листівки з текстами
українською, російською, англійською,
французькою та німецькоюмовами
Київ, «Мистецтво»

3323211

ПЕРЕЛІК СЮЖЕТІВ

Київський філіал Центрального музею.

В. І. Леніна

Центральна магістраль міста
Хрещатик
Меморіальний комплекс «Український державний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.»
Памятник-музей визволителям Києва
від ніМецько-фашистських загарбників
у селі Нові Петрівці
Обеліск на честь міста-героя Києва
Пам7ятник М. Ф. Ватутіну
Монумент на честь возз,єднання
України з Росією
Центральна частина міста
Палац культури «Україна»
Паміятник Т. Г. Шевченку
Києво-Печерський державний історико-‘
культурний заповідник
Паміятник О. С. Пушкіну
Нові корпуси університету
Площа Богдана Хмельницького
У парку імені М. Т. РильсьКого
Золоті .ворота
Житловий масив Русанівка
Центральний стадіон
Києво-Видубицький монастир
Ландшафтний парк імені Є. В. Вучетича
На території Музею народної
архітектури , та побуту УРСР
Пляж у Гідропарку
НА ОБКЛАДИНЦІ:
Площа Жовтневої Революції
Пам,ятний знак на честь
заснування Києва
Святковий фейєрверк

 

Согласно решениям Первого Венского арбитража, в 1938 году Ужгород перешёл к хортистской Венгрии, которая отменила либеральные и демократические начинания Чехословакии и ввела во время Второй мировой войны жёсткий режим военного времени. В конце 1944 года, по мере приближения Красной Армии к очагам Словацкого национального восстания, перед Четвёртым Украинским фронтом встал вопрос захвата Закарпатья. 27 октября 1944 две советские танковые колонны, наступавшие со стороны Мукачева и Ужоцкого перевала, освободили город от венгерских и немецких войск.

Освобождение Закарпатья принесло определённые изменения в жизнь Ужгорода. Сооружались новые постройки и реконструировались старые здания, в 1945 году был открыт Ужгородский государственный (ныне — национальный) университет. По соглашению с Чехословакией от 29 июня 1945 Закарпатская Украина вошла в состав Украинской ССР и СССР. С января 1946 года — центр новообразованной Закарпатской области.

Сейчас Ужгород — развитый культурный и промышленный центр, с университетами и институтами, с множеством музеев и Ботаническим садом, церквями и средневековыми соборами. Но основным предметом гордости местных жителей был и остается древний замок в исторической части города.

(wikipedia.org)